Vzdelávací program NetAcad ponúka široký výber vzdelávacieho obsahu:  "networking" - návrh, budovanie a správa počítačových sietí, "Web design" - návrh internetových stránok, "IT Essentials" - základy informačných technológií, káblovanie sietí, programovanie v jazyku Java, práca v systémoch UNIX a ďalšie. Študenti zároveň získavajú prax, ako študovať pomocou e-learningového vzdelávacieho a testovacieho systému, a súčasne si zdokonalia znalosť technickej angličtiny z oblasti informačných technológií. Prehľad aktuálnych kurzov NetAcad programu v anglickom jazyku spolu s "Demo" ukážkami kurzov môžete nájsť na >> Katalóg kurzov NetAcad 

NetAcad program ponúka prostredníctvom akadémií nasledujúce kurzy: 

CCNA Course 1 - Networking Basics (Základy počítačových sietí) 
>> ukážka 
>> obsahová náplň 

CCNA Course 2 - Routers and Routing Basics (Smerovače a základy smerovania v počítačových sieťach) 
>> ukážka 
>> obsahová náplň 

CCNA Course 3 - Switching Basics and Intermediate Routing (Základy prepínaných sietí a stredne pokročilé smerovanie) 
>> ukážka 
>> obsahová náplň 

CCNA Course 4 - WAN Technologies (Technológie rozľahlých sietí) 
>> ukážka 
>> obsahová náplň 

Kurzy CCNA 1 až 4 predstavujú spolu 280 hodín štúdia vedeného inštruktormi. Študenti získavajú základné poznatky o návrhu, budovaní a správe počítačových sietí. Po úspešnom ukončení každého kurzu študenti získajú certifikát "Certificate of Course Completion". 

Študenti, ktorí úspešne ukončia všetky štyri kurzy, sú pripravení získať platený priemyselný certifikát CCNA™ (Cisco Certified Network Associate). Priemyselný certifikát CCNA je možné získať absolvovaním skúšky v testovacích centrách Pearson VUE a Thomson Prometric. Certifikát je platný tri roky. Študenti, ktorí počas kurzov CCNA Course 2 alebo CCNA Course 4 úspešne vykonajú test "Voucher Exam", môžu požiadať o zľavu z poplatku za priemyselný certifikát CCNA. 

Kurzy CCNA môžu vyučovať stredné aj vysoké školy, ktoré sa zapojili do NetAcad programu a majú pre príslušný kurz vyškolených aspoň dvoch inštruktorov. 

Naša akadémia ponúka kurzy CCNA 1 až 4 a kurz CCNP 1, uvedený nižšie. 
>> Ponuka kurzov 

Začlenenie kurzov do vyučovania na našej fakulte v rámci predmetu Počítačové siete nájdete na stránke 
>> Učebné osnovy 

CCNP Course 1 - Advanced Routing (Pokročilé smerovanie) 
>> ukážka 
>> obsahová náplň 

CCNP Course 2 - Remote Access (Vzdialený prístup k sieťam) 
>> ukážka 

CCNP Course 3 - Multilayer Switching (Viacvrstvové prepínanie v sieťach) 
>> ukážka 

CCNP Course 4 - Network Troubleshooting (Odstraňovanie problémov v sieťach) 
>> ukážka 

Kurzy CCNP Course 1 až 4 rovnako predstavujú 280 hodín štúdia vedeného inštruktormi, ale preberaná tematika je náročnejšia. Študenti sa učia vytvárať zložitejšie sieťové konfigurácie, využívať pokročilé sieťové technológie a získavajú znalosti pre ich diagnostikovanie a odstraňovanie problémov. Po úspešnom ukončení CCNP kurzov sú študenti pripravení získať platený priemyselný certifikát CCNP™ (Cisco Certified Network Professional). Predpokladá sa, že kurzy CCNP sa budú vyučovať prevažne na vysokých školách. 

HP IT Essentials I: PC Hardware and Software (HP IT základy I: Technické a programové vybavenie počítača) 
Kurz, sponzorovaný firmou Hewlett-Packard, vysvetľuje architektúru počítača a funkcie operačných systémov. Študenti sa oboznamujú s funkciami hardvérových a softvérových komponentov, údržbou počítača a pravidlami bezpečnosti. Na laboratórnych cvičeniach sa študenti učia zostaviť a nakonfigurovať počítač, nainštalovať operačný systém a softvér, riešiť hardvérové a softvérové problémy. Kurz naviac obsahuje aj úvod do sieťovania. Tento kurz pomáha študentom v príprave na certifikáciu CompTIA's A+. 
>> pozri 

HP IT Essentials II: Network Operating Systems (HP IT základy II: Sieťové operačné systémy) 
Tento intenzívny kurz je úvodom do viacužívateľských (multi-user) viacúlohových (multi-tasking) sieťových operačných systémov (network operating systems). Preberajú sa systémy Linux, Windows 2000, NT a XP. Študenti sa naučia široký výber tém, vrátane inštalačných postupov, zálohovania, bezpečnosti a vzdialeného prístupu. 
>> pozri 

Fundamentals of Java Programming (Základy programovania v jazyku Java) 
70-hodinový kurz učí študentov koncepčne porozumieť objektovému programovaniu (Object Oriented programming) a použiť objektovo orientované technológie jazyka JAVA na riešenie úloh. Učí základy jazyka JAVA a jeho aplikačné programové rozhranie (Java language API). Študenti sa naučia vytvárať triedy (classes), objekty a aplikácie. Kurz pomáha pripraviť študentov pre certifikát "Sun Certified Programmer for JavaTM 2 Platform". 
>> pozri 

Fundamentals of Network Security (Základy bezpečnosti v sieťach) 
Predmetom kurzu je navrhovanie a implementácia bezpečnostných riešení pre dátové sieteí. V priebehu kurzu sa študenti oboznamujú s návrhom bezpečnostných politík, výberom vhodného hardvéru a softvéru pre zabezpečenie sieťovej infraštruktúry a získavajú znalosti s konfiguráciou bezpečnostných produktov firmy Cisco Systems. Kurz FNS je vynikajúcim predpokladom pre získanie certifikácie Cisco Firewall Specialist. 
>> pozri 

Fundamentals of UNIX (Základy operačného systému Unix) 
Cieľom kurzu je získanie používateľských zručností pri práci s operačným systémom Unix®. Predstavené sú dve verzie operačného systému Unix: Sun Solaris a Linux. Začínajúci používatelia prostredia operačného systému Unix sa oboznámia s prácou v príkazového riadku, vrátane navigácie v súborovom systéme, so zmenami privilégií pri práci so súbormi, s textovými editormi "vi" a "emacs", s vlastnosťami shellov "Korn a Bash" a s prístupom k sieti. V grafických používateľských rozhraniach CDE, GNOME a KDE sa študenti naučia pracovať s programami pre správu aplikácií (Application Managers), správu súborov (File Managers), editovanie textov (Text Editors), tlač a elektronickú poštu (mail). 
>> pozri 

Panduit Network Infrastructure Essentials (Základy sieťovej infraštruktúry od firmy Panduit) 
Kurz "PNIE" predstavuje nové riešenia pre sieťovú infraštruktúru, založené na skúsenostiach z reálnych projektov. Obsahom kurzu je prehľad štandardov a noriem platných pre systémy štruktúrovaných kabeláží, základné koncepty sieťových technológií a referečných modelov. V rámci kurzu sa analyzujú metalické, optické i bezdrôtové médiá, ich vlastnosti, príslušné komponenty kabelážnych systémov, aktuálne štandardy, predpisy, normy a odporúčané postupy pre ich inštaláciu. Absolventi kurzu majú dobré predpoklady pre získanie priemyselného certifikátu Panduit Authorized Installer (PAI). 
>> pozri 

Fundamentals of Web Design (Základy návrhu internetových stránok) 
Kurz sponzorovaný firmou Adobe Systems, sa zameriava na celú skupinu procesov súvisiacich s vytváraním web stránok, s dôrazom na návrh objektov, ktoré sú použité na stránkach, umiestnenie objektov na stránke, použitie navigačných a interaktívnych prvkov na stránke. Študenti sa v kurze pripravujú pre uplatnenie v internetovom priemysle alebo pre ďalšie vzdelávanie. Pri praktických cvičenia študenti pracujú s programami Adobe® Photoshop®, Adobe Illustrator®, Adobe GoLive™, Adobe LiveMotion™ a Adobe Premiere®. 
>> pozri 

Fundamentals of Wireless LANs (Základy bezdrôtových sietí) 
Tento základný kurz sa zameriava na návrh, plánovanie a implementáciu bezdrôtových sietí, na ich sledovanie a odstraňovanie problémov. V priebehu kurzu sa študenti oboznamujú so štandardami pre bezdrôtové siete, konfiguráciou aktívnych bezdrôtových prvkov, výberom zabezpečovacích metód a premosťovaním lokalít prostredníctvom WiFi technológií (wireless bridging). FWL je dobrou prípravou pre získanie certifikácie Cisco Wireless LAN Support Specialist. 
>> pozri

Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o 
Go to top