Semester 2:

CCNA2, v6, Routing&Switching - Úvod do smerovania a prepínania (Routing and Switching Essentials)

Obsahová náplň
Content

 

Slovensky:

Kurz pokrýva architektúru, komponenty a operácie smerovačov a prepínačov v malej sieti. Študenti sa naučia konfigurovať smerovač a prepínač so základnou funkcionalitou.

Na konci kurzu budú študenti vedieť:

 • Určiť ako smerovač preposiela prevádzku na základe položiek v smerovacej tabuľke.
 • Vysvetliť ako prebieha proces prepínania v malej až stredne veľkej firemnej sieti.
 • Použiť monitorovacie nástroje a sieťové manažmentové protokoly na diagnostiku chýb v dátových sieťach
 • Konfigurovať minitorovacie nástroje dostupné pre malé až stredne veľké firemné siete.
 • Konfigurovať základné nastavenia na sieťovom zariadení.
 • Konfigurovať ethernetové porty prepínača.
 • Implementovať virtuálne siete (VLANs).
 • Implementovať statické smerovanie.
 • Implementovať DHCP na smerovači.
 • Implementovať preklad sieťových adries (NAT). 
 • Implementovať zoznamy na kontrolu prístupu pre filtrovanie prevádzky v sieti (ACLs).

In English: 

Routing and Switching Essentials (RSE) covers the architecture, components, and operations of routers and switches in a small network. Students learn how to configure a router and a switch for basic functionality. 

By the end of the course, students will be able to:

 • Determine how a router will forward traffic based on the contents of a routing table.
 • Explain how switching operates in a small to medium-sized business network.
 • Use monitoring tools and network management protocols to troubleshoot data networks.
 • Configure monitoring tools available for small to medium-sized business networks.
 • Configure initial settings on a network device.
 • Configure Ethernet switch ports.
 • Implement VLANs.
 • Implement static routing.
 • Implement DHCP on a router.
 • Implement network address translation (NAT).
 • Implement access control lists (ACLs) to filter traffic.

Rozsah štúdia*)
Quantity

6 dni sústredenia á 4 hod. (spolu 24 hod.)
Sústredenia sú zväčša v piatky, s možnosťou doobedného (08:00 - 12:00), alebo poobedného variantu (12:00 - 16:00.)

Six days of practical labs  for four hours each (together 24)

Podmienky
Prerequisites

Absolvovaný prvý semester CCNA 1 tej istej verzie.

Finished first semester CCNA1 of the same version.

 

Po absolvovaní každého semestra NetAcad programu sú študentom vydávané certifikáty potvrdzujúce absolvovanie daného semestra NetAcad. Okrem uvedených certifikátov existuje možnosť získania priemyselných certifikátov.

*) Platí pre akademický a neakademický program

Pin It
Go to top