Course - Kurz:

Introduction to IoT - Úvod do internetu vecí

Obsahová náplň
Content

Kurz preukazuje schopnosť vykonávať nasledujúce činnosti:
  • Vysvetliť, ako internet vecí spája operačné technológie a systémy informačných technológií
  • Vysvetliť, môžu byť transformované podnikové procesy pre posúdenie a riešenie problémov
  • Vysvetliť, ako môžu byť veci, ktoré sú non-IP-enabled a IP-enabled, pripojené k sieti, ktorá komunikuje v rámci internetu vecí
  • Vysvetliť, záležitosti bezpečnosti, ktoré je potrebné brať do úvahy pri implementácií riešenia internetu vecí

Course demonstrating the ability to perform the following:
  • Explain how the IoT brings together operational technology and information technology systems
  • Explain how business processes for evaluating and solving problems are being transformed
  • Explain how things that are non-IP-enabled and IP-enabled can be connected to a network to communicate in the IoT
  • Explain security concerns that must be considered when implementing IoT solutions

Rozsah štúdia*)
Quantity

3 dni sústredenia po 4 hod. (spolu 12 hod.)
Three days of practical labs for 4 hours each (together 12)

Podmienky
Prerequisites

Žiadne
No prerequisites

Prednášky a komunikácia v slovenskom jazyku.
Materiály, priebežné testy a záverečný test v anglickom jazyku.

Pin It

Akcie

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o 
Go to top