Certifikácia

Certifikacne stupneJedným z cieľov Cisco Networking Academy Programu (NetAcad) je oboznámiť poslucháča so súčasnými poznatkami v oblasti počítačových sietí, umožniť mu získať praktické skúsenosti s navrhovaním, konfigurovaním a prevádzkou počítačových sietí menšieho rozsahu, ako aj pripraviť absolventa nadväzujúcich štyroch kurzov na získanie certifikácie, a to buď CCNA - Cisco Certified Network Associate alebo CCNP - Cisco Certified Network Professional. Koncept a obsahy NetAcad programu počítaju s certifikácou absolventov. NetAcad program je postavený takým spôsobom, že absolventi CCNA stupňa (t.j. prvých štyroch troch semestrov NetAcad) sú pripravený na zloženie CCNA certifikácie kategórie Routing&Switching, absolventi ďalších semestrov CCNP stupňa na zloženie certifikácií CCNP Enterprise  (od 24.2.2020 sa transformuje jedna certifikácia CCNP Routing&Switching na dve, CCNP Enterprise Core a Enterprise Advanced Infrastructure Implementation). NetAcad program učebne v súčasnosti pokrýva rozsahy odpovedajúce požiadavkám aj iných certifikácií, ako napr. CCNA Security, CCNA CyberOps. Od 24.2.2020 nie je požiadavkou na CCNP certifikácie mať platnú CCNA certifikáciu. 

2020 ciscocertV súčasnosti Cisco ponúka päť úrovní certifikácií, kde každá úroveň reprezentuje zvyšujúcu sa úroveň odbornosti na danej úrovni. Jedná sa o úrovne Entry, Associate, Professional, Expert a Architect. Na jednotlivých úrovniach ďalej existujú ďalšie možnosti certifikácie (certification tracks) z rôznych oblastí ako napr. pre level Associate existuje od 24.2.2020 len CCNA a Cisco Certified DevNet Associate.

Na úrovni Prefessional sa jedná o certifikácie  CCNP EnterpriseCCNP Data CenterCCNP SecurityCCNP Service ProviderCCNP CollaborationCisco Certified DevNet Professional. a pod.

Možnosti získania CCNA certifikácie

Update: 29.1.2020

CCNA certifikát je v súčasnosti (od 24.2.2020) možné získať dvomi už len jedným spôsobom, pričom pre potreby našich študentov predpokladáme, že uchádzač má absolvované aspoň niektoré z prvých štyroch troch semestrov NetAcad programu (uchádzať sa o CCNA certifikáciu je samozrejme možné aj bez absolvovania daných semestrov na základe samoštúdia a samostatnej odbornej prirpavenosti):

Cesta 1:

Po absolvovaní všetkých štyroch troch semestrov úspešne vykonať aktuálnu skúšku úrovne Associate (CCNA Routing and Switching), ktorá pokrýva oblasti, preberané v semestroch/kurikulách NetAcad progamu úrovne CCNA. Pri tomto type certifikácie je možné po splnení určitých podmienok získať pre absolventa NetAcad programu zľavy na poplatok za certifikáciu.

Cesta 2:

Táto cesta od 24 Februára 2020 nie je dostupná.

Druhým spôsob pre absolventov NetAcad je vykonanie dvoch parciálnych skúšok ICND (Interconnecting Cisco Networking Devices). Po absolvovaní semestrov 1 a 2 NetAcad programu prihlásiť sa a úspešne vykonať skúšku Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1) . Neskôr po absolvovaní semestrov 3 a 4 NetAcad potom úspešne vykonať skúšku Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2).

Ponuka zľavy na certifikácie (Knowledge is Power... Certifications are Proof)

Firma Cisco ponúka absolventom NetAcad programu možnosť získať výhodne zľavy (až do 70% pre študenta viď tabuľka) na vykonanie CCNA certifikácie. Podmienkou je úspešné vypracovanie FINAL exam-u posledného kurzu (napr. pre track CCNA Routing and Swithing z CCNA4 CCNA3) na aspoň 75% (weighted score) na prvý pokus a inštruktor mu udelil "PASS" v danej triede. 

2020 zlavy

Obr. Úroveň zliav pre rok 2020

Po úspešnom splnení podmienok (vykonaní exam) sa v študentovom účte objaví link na vyžiadanie zľavy v Home - My Profile - Diswcount Vouchers. Je aj zaslaný e-mail. Link ostáva aktívny len podobu troch mesiacov. táto doba bola nastavená z dôvodu nekalých praktík so zľavami. až kým študent nepožiada o Voucher, alebo kým mu nie je deaktivovaný účet po 150 dňoch neaktivity (t.j. Request link pre daný voucher ("Request for ... voucher") nemá stanovený čas expirácie, takže požiadať o voucher možno kedykoľvek, kým študent má prístup do portálu (academy site))..

Link k voucheru sa zobrazí po vyžiadaní automaticky v profile na stránke NetSpace (Student's Profile page), ale nie hneď, cca až po 1 mesiaci + 1-2 dňoch od vyžiadania (overenie, či daný študent nie je fiktívny a naozaj splnil všetky potrebné podmienky).

Finálne študent dostane cca 1 mesiac po dni kedy o voucher vyžiadal tzv. verification message na jeho emailovú adresu, a následne do 2-4 dních by už mal mať na stránke k dispozícií link k voucheru s príznakom "Available", kde budú uvedené informácie ako: CSCO ID a promotional code.

Keď už študent o voucher požiadal a voucher sa mu už zobrazil v Profile page, tento voucher už má expiration date - musí byť použitý do 3 mesiacov.

Poznámka: Ak bol Váš účet deaktivovaný z dôskedku neaktivity, účet môže byť obnovený na požiadanie Vaším inštruktorom alebo hlavným kontaktom. Po obnovení sa Vám obnoví aj link na vyžiadanie zľavy.

Ako dlho môžem mať aktívny účet na Academy connection?

Váš účet, ktorý Vám zabezpečuje prístup na Academy Connection je aktivovaný v okamihu jeho vytvorenia. Účet Vám ostáva aktívny:
- ak ste boli zapísaný v triede, ktorá skončila max. pred 150 dňami, po uplynutí 150 dní je účet deaktivovaný.
- ak ste zapísaný v ešte neukončenej triede
- ak ste zapísaný v triede, ktorá ešte len začne.

Ako mám zabrániť expirácií účtu?

Expirácii účtu zabránite ak budete zapísaný do niektorej z tried.Čo mám robiť ak nespĺňam ani jednu z podmienok a mám záujem udržať si účet aktívny?

Čo mám robiť ak nespĺňam ani jednu z podmienok a mám záujem udržať si účet aktívny?

Ak nespĺňate ani jednu z predchádzajúcich podmienok, a máte záujem udržať si prístup na Academy Connection (aktívny účet), zaregistrujte sa do Alumni programu. Pokiaľ sa zaregistrujete, budete mať zabezpečený prístup k Academy Connection.

Aké ďalšie výhody môžem získať registráciou do Alumni programu? 

The goal of the Alumni Program is to build an Connection community for Academy Alumni and to assist Academy Students and Graduates in achieving their career goals and objectives. Once you register as an Alumni, you'll have access to the numerous tools available through the Alumni Connection website, even after you have completed your training at the Cisco Networking Academy. As registered Alumni, you will have access to the following benefits:
- The most current version of curriculum for the courses you have completed
- Industry news and recertification information/resources
- The Career Connection (see Answer ID:3199 for further details)
- Forums and Chats
- A download of Packet Tracer*
- A link to Peter Packet*
- CCNA Practice Exam* (for those who have completed at least one CCNA course)
- The CCNA Certification Prep Center

Čo mám robiť ak môj účet už bol deaktivovaný? 

Ak bol Váš účet deaktivovaný z dôskedku neaktivity, účet môže byť obnovený na požiadanie inštruktorom alebo hlavným kontaktom.

Oficiálne Netacad FAQ - Certification Exams/Discounts

Vyžaduje platný Netacad účet.

Go to top