Stredné školy, vysoké školy a univerzity

Školy, ktoré sa zapoja do programu NetAcad a stanú sa lokálnymi vzdelávacími akadémiami (LCNA), získajú možnosti:

 • kvalitne pripraviť študentov na budúce povolanie v oblasti IT a tým zvýšiť ich úspešnosť pri získaní zamestnania
 • zvýšiť záujem študentov o Vašu školu
 • poskytnúť študentom vzdelanie v nových sieťových technológiách a zručnosti priamo použiteľné v praxi
 • získať prístup k pripraveným študijným materiálom, laboratórnym návodom, testom, softvérovým nástrojom a ďalším zdrojom informácií z oblasti počítačových sietí (materiály sú priebežne aktualizované podľa nových trendov vo vývoji sieťových technológií)
 • u študentov zvýšiť stupeň ovládania technickej angličtny
 • naučiť študentov využívať prostriedky elektronického vzdelávania (e-learning) pri štúdiu
 • výhodnejšie získať zariadenia (smerovače a prepínače) firmy Cisco, ktoré budú použité pre vyučovanie

Študenti a záujemcovia o technológie počítačových sietí

Študenti, ktorí sa zapoja do NetAcad programu získajú:

 • väčšiu šancu získať prácu v oblasti IT
 • certifikáty o absolvovaní jednotlivých kurzov
 • nové poznatky a praktické skúsenosti so sieťovými technológiami
 • lepšiu znalosť technickej angličtiny
 • skúsenosti so štúdiom pomocou e-learningového systému
 • zľavu na platený priemyselný certifikát CCNA

Vzdelávací program NetAcad ponúka široký výber vzdelávacieho obsahu:  "networking" - návrh, budovanie a správa počítačových sietí, "Web design" - návrh internetových stránok, "IT Essentials" - základy informačných technológií, káblovanie sietí, programovanie v jazyku Java, práca v systémoch UNIX a ďalšie. Študenti zároveň získavajú prax, ako študovať pomocou e-learningového vzdelávacieho a testovacieho systému, a súčasne si zdokonalia znalosť technickej angličtiny z oblasti informačných technológií. Prehľad aktuálnych kurzov NetAcad programu v anglickom jazyku spolu s "Demo" ukážkami kurzov môžete nájsť na >> Katalóg kurzov NetAcad 

NetAcad program ponúka prostredníctvom akadémií nasledujúce kurzy: 

CCNA Course 1 - Networking Basics (Základy počítačových sietí) 
>> ukážka 
>> obsahová náplň 

CCNA Course 2 - Routers and Routing Basics (Smerovače a základy smerovania v počítačových sieťach) 
>> ukážka 
>> obsahová náplň 

CCNA Course 3 - Switching Basics and Intermediate Routing (Základy prepínaných sietí a stredne pokročilé smerovanie) 
>> ukážka 
>> obsahová náplň 

CCNA Course 4 - WAN Technologies (Technológie rozľahlých sietí) 
>> ukážka 
>> obsahová náplň 

Kurzy CCNA 1 až 4 predstavujú spolu 280 hodín štúdia vedeného inštruktormi. Študenti získavajú základné poznatky o návrhu, budovaní a správe počítačových sietí. Po úspešnom ukončení každého kurzu študenti získajú certifikát "Certificate of Course Completion". 

Študenti, ktorí úspešne ukončia všetky štyri kurzy, sú pripravení získať platený priemyselný certifikát CCNA™ (Cisco Certified Network Associate). Priemyselný certifikát CCNA je možné získať absolvovaním skúšky v testovacích centrách Pearson VUE a Thomson Prometric. Certifikát je platný tri roky. Študenti, ktorí počas kurzov CCNA Course 2 alebo CCNA Course 4 úspešne vykonajú test "Voucher Exam", môžu požiadať o zľavu z poplatku za priemyselný certifikát CCNA. 

Kurzy CCNA môžu vyučovať stredné aj vysoké školy, ktoré sa zapojili do NetAcad programu a majú pre príslušný kurz vyškolených aspoň dvoch inštruktorov. 

Naša akadémia ponúka kurzy CCNA 1 až 4 a kurz CCNP 1, uvedený nižšie. 
>> Ponuka kurzov 

Začlenenie kurzov do vyučovania na našej fakulte v rámci predmetu Počítačové siete nájdete na stránke 
>> Učebné osnovy 

CCNP Course 1 - Advanced Routing (Pokročilé smerovanie) 
>> ukážka 
>> obsahová náplň 

CCNP Course 2 - Remote Access (Vzdialený prístup k sieťam) 
>> ukážka 

CCNP Course 3 - Multilayer Switching (Viacvrstvové prepínanie v sieťach) 
>> ukážka 

CCNP Course 4 - Network Troubleshooting (Odstraňovanie problémov v sieťach) 
>> ukážka 

Kurzy CCNP Course 1 až 4 rovnako predstavujú 280 hodín štúdia vedeného inštruktormi, ale preberaná tematika je náročnejšia. Študenti sa učia vytvárať zložitejšie sieťové konfigurácie, využívať pokročilé sieťové technológie a získavajú znalosti pre ich diagnostikovanie a odstraňovanie problémov. Po úspešnom ukončení CCNP kurzov sú študenti pripravení získať platený priemyselný certifikát CCNP™ (Cisco Certified Network Professional). Predpokladá sa, že kurzy CCNP sa budú vyučovať prevažne na vysokých školách. 

HP IT Essentials I: PC Hardware and Software (HP IT základy I: Technické a programové vybavenie počítača) 
Kurz, sponzorovaný firmou Hewlett-Packard, vysvetľuje architektúru počítača a funkcie operačných systémov. Študenti sa oboznamujú s funkciami hardvérových a softvérových komponentov, údržbou počítača a pravidlami bezpečnosti. Na laboratórnych cvičeniach sa študenti učia zostaviť a nakonfigurovať počítač, nainštalovať operačný systém a softvér, riešiť hardvérové a softvérové problémy. Kurz naviac obsahuje aj úvod do sieťovania. Tento kurz pomáha študentom v príprave na certifikáciu CompTIA's A+. 
>> pozri 

HP IT Essentials II: Network Operating Systems (HP IT základy II: Sieťové operačné systémy) 
Tento intenzívny kurz je úvodom do viacužívateľských (multi-user) viacúlohových (multi-tasking) sieťových operačných systémov (network operating systems). Preberajú sa systémy Linux, Windows 2000, NT a XP. Študenti sa naučia široký výber tém, vrátane inštalačných postupov, zálohovania, bezpečnosti a vzdialeného prístupu. 
>> pozri 

Fundamentals of Java Programming (Základy programovania v jazyku Java) 
70-hodinový kurz učí študentov koncepčne porozumieť objektovému programovaniu (Object Oriented programming) a použiť objektovo orientované technológie jazyka JAVA na riešenie úloh. Učí základy jazyka JAVA a jeho aplikačné programové rozhranie (Java language API). Študenti sa naučia vytvárať triedy (classes), objekty a aplikácie. Kurz pomáha pripraviť študentov pre certifikát "Sun Certified Programmer for JavaTM 2 Platform". 
>> pozri 

Fundamentals of Network Security (Základy bezpečnosti v sieťach) 
Predmetom kurzu je navrhovanie a implementácia bezpečnostných riešení pre dátové sieteí. V priebehu kurzu sa študenti oboznamujú s návrhom bezpečnostných politík, výberom vhodného hardvéru a softvéru pre zabezpečenie sieťovej infraštruktúry a získavajú znalosti s konfiguráciou bezpečnostných produktov firmy Cisco Systems. Kurz FNS je vynikajúcim predpokladom pre získanie certifikácie Cisco Firewall Specialist. 
>> pozri 

Fundamentals of UNIX (Základy operačného systému Unix) 
Cieľom kurzu je získanie používateľských zručností pri práci s operačným systémom Unix®. Predstavené sú dve verzie operačného systému Unix: Sun Solaris a Linux. Začínajúci používatelia prostredia operačného systému Unix sa oboznámia s prácou v príkazového riadku, vrátane navigácie v súborovom systéme, so zmenami privilégií pri práci so súbormi, s textovými editormi "vi" a "emacs", s vlastnosťami shellov "Korn a Bash" a s prístupom k sieti. V grafických používateľských rozhraniach CDE, GNOME a KDE sa študenti naučia pracovať s programami pre správu aplikácií (Application Managers), správu súborov (File Managers), editovanie textov (Text Editors), tlač a elektronickú poštu (mail). 
>> pozri 

Panduit Network Infrastructure Essentials (Základy sieťovej infraštruktúry od firmy Panduit) 
Kurz "PNIE" predstavuje nové riešenia pre sieťovú infraštruktúru, založené na skúsenostiach z reálnych projektov. Obsahom kurzu je prehľad štandardov a noriem platných pre systémy štruktúrovaných kabeláží, základné koncepty sieťových technológií a referečných modelov. V rámci kurzu sa analyzujú metalické, optické i bezdrôtové médiá, ich vlastnosti, príslušné komponenty kabelážnych systémov, aktuálne štandardy, predpisy, normy a odporúčané postupy pre ich inštaláciu. Absolventi kurzu majú dobré predpoklady pre získanie priemyselného certifikátu Panduit Authorized Installer (PAI). 
>> pozri 

Fundamentals of Web Design (Základy návrhu internetových stránok) 
Kurz sponzorovaný firmou Adobe Systems, sa zameriava na celú skupinu procesov súvisiacich s vytváraním web stránok, s dôrazom na návrh objektov, ktoré sú použité na stránkach, umiestnenie objektov na stránke, použitie navigačných a interaktívnych prvkov na stránke. Študenti sa v kurze pripravujú pre uplatnenie v internetovom priemysle alebo pre ďalšie vzdelávanie. Pri praktických cvičenia študenti pracujú s programami Adobe® Photoshop®, Adobe Illustrator®, Adobe GoLive™, Adobe LiveMotion™ a Adobe Premiere®. 
>> pozri 

Fundamentals of Wireless LANs (Základy bezdrôtových sietí) 
Tento základný kurz sa zameriava na návrh, plánovanie a implementáciu bezdrôtových sietí, na ich sledovanie a odstraňovanie problémov. V priebehu kurzu sa študenti oboznamujú so štandardami pre bezdrôtové siete, konfiguráciou aktívnych bezdrôtových prvkov, výberom zabezpečovacích metód a premosťovaním lokalít prostredníctvom WiFi technológií (wireless bridging). FWL je dobrou prípravou pre získanie certifikácie Cisco Wireless LAN Support Specialist. 
>> pozri

PartnerLogo 87px 72 RGB

„Sieťový akademický program – Cisco Networking Academy, je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program na svete, ktorý od roku 1999 získal na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania, a z pohľadu prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí svoje nezastupiteľné miesto. Cieľom programu je predovšetkým rozvoj globálnej vzdelávacej iniciatívy na Slovensku a snaha riešiť problém nedostatku špecialistov, ktorí majú know-how potrebné na projektovanie, realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr modernej informačne orientovanej spoločnosti“.

Príležitosť

Žijeme vo svete, ktorý je čoraz viac navzájom prepojený, vytvárajú sa globálne ekonomiky a rastie preto potreba pre technické zručnosti ľudí. „Cisco Networking Academy program“ umožňuje získanie vedomosti z oblasti informačnými technológií pre takmer 500.000 študentov ročne v 165 krajinách sveta.

Študenti programu sieťových akadémií majú príležitosť zúčastniť sa na výnimočnom vzdelávacom procese, ktorý má vysokú kvalitu, on-line vzdelávacie materiály a zadania, školených inštruktorov, praktické laboratórne cvičenia a výučbový proces, ktorý umožňujú interaktívnu komunikáciu s inštruktorom.

Študenti programu sieťových akadémií sa stávajú tzv. „architektmi sieťovej ekonomiky“, ktorá umožňujú každodenné prepojenie „siete ľudí“. S nikdy sa nekončiacimi požiadavkami na rast ich schopností, majú študenti možnosť snívať o takých pozíciách, ktoré si doteraz nevedeli predstaviť – ide o dôležité pozície od medicíny a financií až po odvetvie zábavy alebo aeronautiky. Program sieťových akadémií otvára možnosti pre študentov budovať si kariéru a príležitosti pre ekonomický rast a rozvoj lokálnych komunít.

Budovanie siete škôl zapojených do Sieťového akademického programu

Spoločnosť Cisco v Slovenskej republike preukázala svoj seriózny prístup k problematike vytvorenia predpokladov pre rozvoj znalostnej ekonomiky tým, že od roku 1999 iniciovalo vybudovanie siete vzdelávacích inštitúcií (stredných a vysokých škôl) zapojených do Sieťového akademického programu Cisco. Na základe priaznivej odozvy akademickej sféry bolo v januári 2001 podpísané Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR (MŠ) a Cisco (MoU), ktoré je založené na inovatívnom neziskovom partnerstve verejného a privátneho sektora, na princípoch vzájomnej výhodnosti. Partneri sa v rámci MoU zaviazali spolupracovať pri implementácií programu sieťových akadémií do vzdelávacieho systému v Slovenskej republike s tým, že MŠ bude podporovať vhodnú implementáciu programu do študijných programov stredných a vysokých škôl.

MoU je chápané ako osnova spolupráce a jeho realizácia je postupne naplňovaná formou diskusie, konkrétnych záverov a zmluvných vzťahov medzi MŠ, Cisco a vzdelávacími inštitúciami. K uvedenému MoU v roku 2002 pristúpila ako Generálny partner programu v SR aj Slovenská sporiteľňa, a.s. Slovenská sporiteľňa sa tak stala prvou finančnou inštitúciou v Európskom regióne, ktorá takouto výraznou formou podporila v súčasnosti najúspešnejšiu globálnu vzdelávaciu iniciatívu.

Čo je cieľom programu Sieťových akadémií

Cieľom Sieťového akademického programu v Slovenskej republike je snaha prispieť k rozvíjaniu veľmi potrebných technologických schopností budúcej generácie odborníkov tým, že školám sú sprístupnené nové progresívne vzdelávacie technológie a umožní sa poskytovanie medzinárodne kompatibilných a uznávaných vzdelávacích programov. Veľký význam však má aj to, že školy získajú prístup k špičkových komunikačným technológiám a možnosť doplnenia obmedzených finančných prostriedkov štátu. Implementáciou programu Sieťových akadémií do študijných programov škôl sa umožnil študentom aj v SR prístup k profesionálne dôležitej príprave pre vstup do prostredia ekonomiky, ktorá je stále viac závislá od informačných technológií.

Sieťový akademický program je chápaný ako vhodné doplnenie existujúceho systému vzdelávania, vedúceho k získaniu medzinárodne uznávaných priemyselných certifikátov. Súčasný vybudovaný systém – šesť univerzitných pracovísk a 53 stredných škôl - umožňuje pripraviť ročne viac ako 300 sieťových odborníkov na úrovni CCNA certifikácie, čo by malo v značnej miere uspokojiť existujúci dopyt po špecialistoch. Slovenská republika patrí dosahovanými výsledkami medzi najúspešnejšie krajiny v medzinárodnom meradle v príprave sieťových špecialistov vôbec a dosiahnuté výsledky boli mnohokrát ocenené aj na medzinárodnej úrovní (v súčasnosti v rámci takto vybudovaného systému študuje v SR takmer 4 000 študentov stredných a vysokých škôl).

Pozícia Sieťového akademického programu

Sieťový akademický program je moderný vzdelávací program, ktorého cieľom je výchova odborníkov predovšetkým v oblasti návrhu, budovaní a správy počítačových sietí. Študenti môžu získať nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické skúsenosti súčasných, ale aj práve zavádzaných nových komunikačných technológií. Štúdium vytvára základ pre ďalšie vzdelávanie v oblasti počítačových sietí a zvyšuje šancu absolventov na uplatnenie v novej a zaujímavej oblasti.

História programu siaha až do roku 1993, kedy si vedenie spoločnosti Cisco Systems Inc., ktorá je svetovým lídrom v oblasti komunikačných technológií, začalo uvedomovať nedostatok sieťových odborníkov a rozhodlo sa zapojiť do ich prípravy. Štúdium bolo organizované dištančnou formou a malo veľký ohlas. Tieto aktivity spoločnosti nakoniec vyústili do samotného programu, ktorý bol pre akademickú verejnosť uvoľnený v roku 1997, odkedy je celosvetovo rozvíjaný ako globálna vzdelávacia iniciatíva.

Sieťový akademický program predstavuje revolučné partnerstvo medzi vzdelávacími inštitúciami, firmou Cisco a študentmi. Vďaka celému radu novodobých progresívnych výukových médií a metód ide až za hranice bežného vzdelávania založeného na využívaní výpočtovej techniky a pomáha študentom rozvíjať praktické schopnosti a znalosti sieťových technológií v prostredí, v ktorom si môžu študenti všetko praktický overiť.

Program pomáha efektívne riešiť problémy spojené s rozvojom súčasnej informatickej spoločnosti, ktorá len s ťažkosťami čelí nedostatku pracovníkov v oblasti informatiky a sieťových technológií. Tento rýchle sa rozvíjajúci program poskytuje vo svojom prvom uplatnení študentom skúsenosti, ktoré budú potrebovať pre okamžitý nástup do oblasti sieťových technológií a dáva pevný základ pre ďalšie štúdium vyhľadávaných technických disciplín. V priebehu štúdia majú študenti možnosť získať nielen teoretické vedomosti ale aj praktické skúsenosti z oblasti súčasných ale aj práve zavádzaných nových komunikačných technológií. Štúdium vytvára základ pre ďalšie vzdelávanie v oblasti počítačových sietí a zvyšuje šancu absolventov na uplatnenie v novej a zaujímavej oblasti.

Okrem vzdelávania v oblasti počítačových sietí ponúka program taktiež vzdelávanie v celom rade ďalších dôležitých oblastí. Patria k ním napr. „Úvod do operačného systému LINUX/UNIX“, „Základy budovania  komunikačných kabelážnych systémov“, „Úvod do informačných technológií I. a II. (Technické prostriedky počítačov, Sieťové operačné systémy), „Úvod do počítačovej bezpečnosti“, „Bezdrôtové siete“. Obsah štúdia je koncipovaný na základe výsledkov analýz potrieb praxe a súčasných a pripravovaných priemyselných štandardov. Štúdium sieťovej akadémie preto zahrňuje problematiku budovania sieti, sieťovú terminológiu, adresovanie, protokoly a štandardy používané tak v lokálnych (LAN) ako aj v rozsiahlych (WAN) počítačových sieťach, teoretické základy prepojovania otvorených systémov, kabeláž a metodiku jej návrhu, budovanie a údržbu. Významná časť štúdia je venovaná aj aktívnym sieťovým komponentom: rozbočovačom, prepínačom a smerovačom, ich konfigurácií, správe a taktiež aj otázkam riadenia a bezpečnosti sieti. Štúdium sa však nesústreďuje len na návrh, prevádzku, údržbu a správu sietí, ale taktiež aj na dodržiavanie všetkých bezpečnostných, konštrukčných a ekologických noriem.

Vzdelávací proces

Základný vzdelávací proces v rámci Sieťového akademického programu Cisco je rozdelený do dvoch etáp. Vzdelávanie v každej etape je organizačne rozdelené do štyroch tzv. študijných semestrov - ucelených – tematicky zameraných blokov. V priebehu každého semestra absolvujú študenti stanovený počet priebežných testov a záverečný test (tak teoretický ako aj praktický), podľa zostaveného časového plánu štúdia. Študent zvyčajne fyzicky navštevuje akadémiu iba v prípade konzultácií a praktických cvičení. Ich termíny taktiež stanoví lektor. Konzultácie môžu prebiehať aj prostredníctvo Internetu.

Náplňou štúdia v rámci prvej etapy (prvé štyri semestre štúdia) je učebná látka, umožňujúca študentom po jej osvojení získať medzinárodne uznávaný certifikát označovaný ako Cisco Certified Networking Associate (CCNA) a po absolvovaní druhej etapy (semestre 5. až 8.) získanie certifikátu označovaného ako Cisco Certified Networking Professional (CCNP).

Študijný semester trvá spravidla 2 až 5 mesiacov (podľa implementácie do študijného programu vzdelávacej inštitúcie), pričom študijná náročnosť každého semestra v prvej etape (prvé štyri semestre) je cca 70 hodín štúdia (ide o súhrn viacerých foriem štúdia: riadeného samoštúdia, praktických cvičení, prezentácií, obhajoby projektov a konzultácie).

Štúdium v rámci druhej etapy je podstatne náročnejšie ako v prvej etape. Vyžaduje od študujúcich veľkú samostatnosť a erudovanosť. Študijná náročnosť každého semestra  zahŕňa zhruba 60 hodín praktických cvičení a viac ako 70 hodín štúdia teórie. Podmienkou začatia štúdia v druhej etape je vykonanie certifikačného testu CCNA v priebehu posledných troch rokov.

Štúdium v rámci vyššieho semestra je možné zahájiť len po úspešnom absolvovaní predchádzajúceho semestra (na konci každého semestra sú vykonávané záverečné teoretické a praktické skúšky. Frekventanti po úspešnom absolvovaní druhého a štvrtého semestra získavajú špeciálny certifikát vydávaný firmou Cisco.

Pri štúdiu sa využíva vzdelávací interaktívny multimediálny systém na báze internetu firmy Cisco. Tieto študijné materiály sú v anglickom jazyku, preto je dôležité ovládať aspoň základy technickej angličtiny. Vlastné vyučovanie na praktických cvičeniach prebieha v jazyku slovenskom.

Výučbu, konzultácie a praktické cvičenia zaisťujú školiace pracoviská, vybavené nevyhnutným laboratórnym zázemím, prostredníctvom špeciálne vyškolených, certifikovaných pedagógov. Interaktívne študijné lekcie sú prístupné pre študentov po zaradení do štúdia prostredníctvom tzv. komunitného prostredia – servera Cisco Systems.

Viac o programe Netacad (anglický jazyk)

About "The Cisco Networking Academy Program"

Bezpečnosť počítačových sietí

 

Je určený pre špecializované štúdium počítačových sietí (nutnou podmienkou je úspešné ukončenie prvej etapy štúdia na úrovni certifikácie CCNA). V rámci kurzu sa študenti zaoberajú návrhom a implementáciou bezpečnostných riešení, ktoré zredukujú riziko straty a zraniteľnosti počítačovej siete. Kurz kombinuje praktickú a teoretickú prípravu. Dĺžka kurzu je 50 hodín praktických cvičení a približne rovnaký rozsah štúdia teórie.

 

Zameranie kurzu je nasledovné:

 

·         návrh a riadenie bezpečnostných procedúr;

 

·         bezpečnostné technológie, produkty a riešenia;

 

·         firewall a návrh, implementácia, konfigurácia a údržba bezpečného smerovača;

 

·         implementácia AAA použitím smerovačov a firewall-ov;

 

·         implementácia VPN použitím smerovačov a firewall-ov.

 

Tento kurz pripraví študentov na oblasť označovanú ako „Managing Cisco Network Security – MCNS“ a „Cisco Secure PIX Firewall Advanced – CSPFA“. Tieto skúšky tiež platia ako príprava na Cisco Certifief Security Professional (CCSP).

 

 

 

Úvod do technológií bezdrôtových sietí

 

Študenti sa oboznámia s problematikou návrhu a implementácie bezdrôtových LAN sieti a s riešením prevádzkových problémov v týchto sieťach. Kurz je obsahovo zameraný na prehľad o technológiách, bezpečnosti a návrhu bezdrôtových LAN sieti. Získané vedomosti zahŕňajú:

 

·         návrh logickej bezdrôtovej LAN siete pre bezdrôtových užívateľov v súčinnosti so štandardom IEEE 802.11.;

 

·         demonštrovať znalosť teórií ohľadne faktorov, ktoré ovplyvňujú WLAN (vrátane EM spektra, prenosu rádiových vĺn, modulačných techník a frekvenčnému a kanálovému využitiu bezdrôtových technológií);

 

·         inštalácia WLAN so zariadeniami Cisco a príslušnými anténami, ktoré spĺňajú požiadavky na mobilitu a priepustnosť;

 

·         nastavenie hardvéru a konfigurácia softvéru bezdrôtových Cisco produktov vrátane bezpečnosti použitím WEP, Cisco LEAP a 802.1x protokolov;

 

·         vylepšenie bezdrôtových produktov a riešenie problémov použitím diagnostických nástrojov a príkazového riadku.

 

 

 

Úvod od informačných technológií I: Technické a programové prostriedky počítačových systémov

 

Kurz oboznámi študentov so súčasnými informačnými technológiami a dátovou komunikáciou. Tento 70 hodinový kurz v podmienkach laboratória naučí študentov postaviť počítač z jednotlivých komponentov a inštalovať operačné systémy (MS Windows, LINUX).

 

Po úspešnom absolvovaní študenti získavajú „IT Essentials PC Hardware and Software Certificate of Completion“ a budú pripravený na certifikačný test CompTIA A+, pričom budú mať vedomosti o tom ako:

 

·         postaviť počítač, inštalovať základnú dosku, disketové a diskové mechaniky, CD-ROM a grafické karty;

 

·         inštalovať a riadiť operačný systém MS Windows;

 

·         pridávať periférne a multimediálne zariadenia;

 

·         vytvoriť lokálnu sieť, pracovať so sieťovými protokolmi a s TCP/IP;

 

·         pripojiť počítač k lokálnej sieti a k internetu.

 

V prípade že študent absolvoval IT Essentials I: PC Hardware and Software bude pripravený na certifikačný test CompTIA Server+.

 

 

 

Úvod do informačných technológií II.: Sieťové operačné systémy

 

Kurz je úvodom do viac - užívateľských a viac - úlohových operačných systémov. Dĺžka tohto kurzu je 70 hodín. Obsahuje prehľad charakteristických vlastností operačných systémov Linus, MS Windows .

 

Študenti sa naučia inštalácii týchto operačných systémov, bezpečnostným procedúram, zálohe systému a vzdialenému prístupu.

 

Po úspešnom absolvovaní študenti získajú „Certificate of Completion“ pre IT Essentials II: „Network Operating Systems“ a budú mať vedomosti o:

 

·         inštalačných procedúrach pre Linux a MS Windows 2000;

 

·         procedúrach pre sieťovú bezpečnosť operačného systému;

 

·         sieťových štandardoch, protokoloch, topológiách, médiách a zariadeniach;

 

·         zálohovaní a vzdialenom prístupe k operačnému systému;

 

·         riadení a optimalizácii sieťového operačného systému.

 

V prípade absolvovania kurzu IT Essential II: Network Operating Systém je študent pripravený na certifikačný test CompTIA Linux+.

Go to top