Stredné školy, vysoké školy a univerzity

Školy, ktoré sa zapoja do programu NetAcad a stanú sa lokálnymi vzdelávacími akadémiami (LCNA), získajú možnosti:

 • kvalitne pripraviť študentov na budúce povolanie v oblasti IT a tým zvýšiť ich úspešnosť pri získaní zamestnania
 • zvýšiť záujem študentov o Vašu školu
 • poskytnúť študentom vzdelanie v nových sieťových technológiách a zručnosti priamo použiteľné v praxi
 • získať prístup k pripraveným študijným materiálom, laboratórnym návodom, testom, softvérovým nástrojom a ďalším zdrojom informácií z oblasti počítačových sietí (materiály sú priebežne aktualizované podľa nových trendov vo vývoji sieťových technológií)
 • u študentov zvýšiť stupeň ovládania technickej angličtny
 • naučiť študentov využívať prostriedky elektronického vzdelávania (e-learning) pri štúdiu
 • výhodnejšie získať zariadenia (smerovače a prepínače) firmy Cisco, ktoré budú použité pre vyučovanie

Študenti a záujemcovia o technológie počítačových sietí

Študenti, ktorí sa zapoja do NetAcad programu získajú:

 • väčšiu šancu získať prácu v oblasti IT
 • certifikáty o absolvovaní jednotlivých kurzov
 • nové poznatky a praktické skúsenosti so sieťovými technológiami
 • lepšiu znalosť technickej angličtiny
 • skúsenosti so štúdiom pomocou e-learningového systému
 • zľavu na platený priemyselný certifikát CCNA

Vzdelávací program NetAcad ponúka široký výber vzdelávacieho obsahu:  "networking" - návrh, budovanie a správa počítačových sietí, "Web design" - návrh internetových stránok, "IT Essentials" - základy informačných technológií, káblovanie sietí, programovanie v jazyku Java, práca v systémoch UNIX a ďalšie. Študenti zároveň získavajú prax, ako študovať pomocou e-learningového vzdelávacieho a testovacieho systému, a súčasne si zdokonalia znalosť technickej angličtiny z oblasti informačných technológií. Prehľad aktuálnych kurzov NetAcad programu v anglickom jazyku spolu s "Demo" ukážkami kurzov môžete nájsť na >> Katalóg kurzov NetAcad 

NetAcad program ponúka prostredníctvom akadémií nasledujúce kurzy: 

CCNA Course 1 - Networking Basics (Základy počítačových sietí) 
>> ukážka 
>> obsahová náplň 

CCNA Course 2 - Routers and Routing Basics (Smerovače a základy smerovania v počítačových sieťach) 
>> ukážka 
>> obsahová náplň 

CCNA Course 3 - Switching Basics and Intermediate Routing (Základy prepínaných sietí a stredne pokročilé smerovanie) 
>> ukážka 
>> obsahová náplň 

CCNA Course 4 - WAN Technologies (Technológie rozľahlých sietí) 
>> ukážka 
>> obsahová náplň 

Kurzy CCNA 1 až 4 predstavujú spolu 280 hodín štúdia vedeného inštruktormi. Študenti získavajú základné poznatky o návrhu, budovaní a správe počítačových sietí. Po úspešnom ukončení každého kurzu študenti získajú certifikát "Certificate of Course Completion". 

Študenti, ktorí úspešne ukončia všetky štyri kurzy, sú pripravení získať platený priemyselný certifikát CCNA™ (Cisco Certified Network Associate). Priemyselný certifikát CCNA je možné získať absolvovaním skúšky v testovacích centrách Pearson VUE a Thomson Prometric. Certifikát je platný tri roky. Študenti, ktorí počas kurzov CCNA Course 2 alebo CCNA Course 4 úspešne vykonajú test "Voucher Exam", môžu požiadať o zľavu z poplatku za priemyselný certifikát CCNA. 

Kurzy CCNA môžu vyučovať stredné aj vysoké školy, ktoré sa zapojili do NetAcad programu a majú pre príslušný kurz vyškolených aspoň dvoch inštruktorov. 

Naša akadémia ponúka kurzy CCNA 1 až 4 a kurz CCNP 1, uvedený nižšie. 
>> Ponuka kurzov 

Začlenenie kurzov do vyučovania na našej fakulte v rámci predmetu Počítačové siete nájdete na stránke 
>> Učebné osnovy 

CCNP Course 1 - Advanced Routing (Pokročilé smerovanie) 
>> ukážka 
>> obsahová náplň 

CCNP Course 2 - Remote Access (Vzdialený prístup k sieťam) 
>> ukážka 

CCNP Course 3 - Multilayer Switching (Viacvrstvové prepínanie v sieťach) 
>> ukážka 

CCNP Course 4 - Network Troubleshooting (Odstraňovanie problémov v sieťach) 
>> ukážka 

Kurzy CCNP Course 1 až 4 rovnako predstavujú 280 hodín štúdia vedeného inštruktormi, ale preberaná tematika je náročnejšia. Študenti sa učia vytvárať zložitejšie sieťové konfigurácie, využívať pokročilé sieťové technológie a získavajú znalosti pre ich diagnostikovanie a odstraňovanie problémov. Po úspešnom ukončení CCNP kurzov sú študenti pripravení získať platený priemyselný certifikát CCNP™ (Cisco Certified Network Professional). Predpokladá sa, že kurzy CCNP sa budú vyučovať prevažne na vysokých školách. 

HP IT Essentials I: PC Hardware and Software (HP IT základy I: Technické a programové vybavenie počítača) 
Kurz, sponzorovaný firmou Hewlett-Packard, vysvetľuje architektúru počítača a funkcie operačných systémov. Študenti sa oboznamujú s funkciami hardvérových a softvérových komponentov, údržbou počítača a pravidlami bezpečnosti. Na laboratórnych cvičeniach sa študenti učia zostaviť a nakonfigurovať počítač, nainštalovať operačný systém a softvér, riešiť hardvérové a softvérové problémy. Kurz naviac obsahuje aj úvod do sieťovania. Tento kurz pomáha študentom v príprave na certifikáciu CompTIA's A+. 
>> pozri 

HP IT Essentials II: Network Operating Systems (HP IT základy II: Sieťové operačné systémy) 
Tento intenzívny kurz je úvodom do viacužívateľských (multi-user) viacúlohových (multi-tasking) sieťových operačných systémov (network operating systems). Preberajú sa systémy Linux, Windows 2000, NT a XP. Študenti sa naučia široký výber tém, vrátane inštalačných postupov, zálohovania, bezpečnosti a vzdialeného prístupu. 
>> pozri 

Fundamentals of Java Programming (Základy programovania v jazyku Java) 
70-hodinový kurz učí študentov koncepčne porozumieť objektovému programovaniu (Object Oriented programming) a použiť objektovo orientované technológie jazyka JAVA na riešenie úloh. Učí základy jazyka JAVA a jeho aplikačné programové rozhranie (Java language API). Študenti sa naučia vytvárať triedy (classes), objekty a aplikácie. Kurz pomáha pripraviť študentov pre certifikát "Sun Certified Programmer for JavaTM 2 Platform". 
>> pozri 

Fundamentals of Network Security (Základy bezpečnosti v sieťach) 
Predmetom kurzu je navrhovanie a implementácia bezpečnostných riešení pre dátové sieteí. V priebehu kurzu sa študenti oboznamujú s návrhom bezpečnostných politík, výberom vhodného hardvéru a softvéru pre zabezpečenie sieťovej infraštruktúry a získavajú znalosti s konfiguráciou bezpečnostných produktov firmy Cisco Systems. Kurz FNS je vynikajúcim predpokladom pre získanie certifikácie Cisco Firewall Specialist. 
>> pozri 

Fundamentals of UNIX (Základy operačného systému Unix) 
Cieľom kurzu je získanie používateľských zručností pri práci s operačným systémom Unix®. Predstavené sú dve verzie operačného systému Unix: Sun Solaris a Linux. Začínajúci používatelia prostredia operačného systému Unix sa oboznámia s prácou v príkazového riadku, vrátane navigácie v súborovom systéme, so zmenami privilégií pri práci so súbormi, s textovými editormi "vi" a "emacs", s vlastnosťami shellov "Korn a Bash" a s prístupom k sieti. V grafických používateľských rozhraniach CDE, GNOME a KDE sa študenti naučia pracovať s programami pre správu aplikácií (Application Managers), správu súborov (File Managers), editovanie textov (Text Editors), tlač a elektronickú poštu (mail). 
>> pozri 

Panduit Network Infrastructure Essentials (Základy sieťovej infraštruktúry od firmy Panduit) 
Kurz "PNIE" predstavuje nové riešenia pre sieťovú infraštruktúru, založené na skúsenostiach z reálnych projektov. Obsahom kurzu je prehľad štandardov a noriem platných pre systémy štruktúrovaných kabeláží, základné koncepty sieťových technológií a referečných modelov. V rámci kurzu sa analyzujú metalické, optické i bezdrôtové médiá, ich vlastnosti, príslušné komponenty kabelážnych systémov, aktuálne štandardy, predpisy, normy a odporúčané postupy pre ich inštaláciu. Absolventi kurzu majú dobré predpoklady pre získanie priemyselného certifikátu Panduit Authorized Installer (PAI). 
>> pozri 

Fundamentals of Web Design (Základy návrhu internetových stránok) 
Kurz sponzorovaný firmou Adobe Systems, sa zameriava na celú skupinu procesov súvisiacich s vytváraním web stránok, s dôrazom na návrh objektov, ktoré sú použité na stránkach, umiestnenie objektov na stránke, použitie navigačných a interaktívnych prvkov na stránke. Študenti sa v kurze pripravujú pre uplatnenie v internetovom priemysle alebo pre ďalšie vzdelávanie. Pri praktických cvičenia študenti pracujú s programami Adobe® Photoshop®, Adobe Illustrator®, Adobe GoLive™, Adobe LiveMotion™ a Adobe Premiere®. 
>> pozri 

Fundamentals of Wireless LANs (Základy bezdrôtových sietí) 
Tento základný kurz sa zameriava na návrh, plánovanie a implementáciu bezdrôtových sietí, na ich sledovanie a odstraňovanie problémov. V priebehu kurzu sa študenti oboznamujú so štandardami pre bezdrôtové siete, konfiguráciou aktívnych bezdrôtových prvkov, výberom zabezpečovacích metód a premosťovaním lokalít prostredníctvom WiFi technológií (wireless bridging). FWL je dobrou prípravou pre získanie certifikácie Cisco Wireless LAN Support Specialist. 
>> pozri

PartnerLogo 87px 72 RGB

„Sieťový akademický program – Cisco Networking Academy, je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program na svete, ktorý od roku 1999 získal na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania, a z pohľadu prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí svoje nezastupiteľné miesto. Cieľom programu je predovšetkým rozvoj globálnej vzdelávacej iniciatívy na Slovensku a snaha riešiť problém nedostatku špecialistov, ktorí majú know-how potrebné na projektovanie, realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr modernej informačne orientovanej spoločnosti“.

Príležitosť

Žijeme vo svete, ktorý je čoraz viac navzájom prepojený, vytvárajú sa globálne ekonomiky a rastie preto potreba pre technické zručnosti ľudí. „Cisco Networking Academy program“ umožňuje získanie vedomosti z oblasti informačnými technológií pre takmer 500.000 študentov ročne v 165 krajinách sveta.

Študenti programu sieťových akadémií majú príležitosť zúčastniť sa na výnimočnom vzdelávacom procese, ktorý má vysokú kvalitu, on-line vzdelávacie materiály a zadania, školených inštruktorov, praktické laboratórne cvičenia a výučbový proces, ktorý umožňujú interaktívnu komunikáciu s inštruktorom.

Študenti programu sieťových akadémií sa stávajú tzv. „architektmi sieťovej ekonomiky“, ktorá umožňujú každodenné prepojenie „siete ľudí“. S nikdy sa nekončiacimi požiadavkami na rast ich schopností, majú študenti možnosť snívať o takých pozíciách, ktoré si doteraz nevedeli predstaviť – ide o dôležité pozície od medicíny a financií až po odvetvie zábavy alebo aeronautiky. Program sieťových akadémií otvára možnosti pre študentov budovať si kariéru a príležitosti pre ekonomický rast a rozvoj lokálnych komunít.

Budovanie siete škôl zapojených do Sieťového akademického programu

Spoločnosť Cisco v Slovenskej republike preukázala svoj seriózny prístup k problematike vytvorenia predpokladov pre rozvoj znalostnej ekonomiky tým, že od roku 1999 iniciovalo vybudovanie siete vzdelávacích inštitúcií (stredných a vysokých škôl) zapojených do Sieťového akademického programu Cisco. Na základe priaznivej odozvy akademickej sféry bolo v januári 2001 podpísané Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR (MŠ) a Cisco (MoU), ktoré je založené na inovatívnom neziskovom partnerstve verejného a privátneho sektora, na princípoch vzájomnej výhodnosti. Partneri sa v rámci MoU zaviazali spolupracovať pri implementácií programu sieťových akadémií do vzdelávacieho systému v Slovenskej republike s tým, že MŠ bude podporovať vhodnú implementáciu programu do študijných programov stredných a vysokých škôl.

MoU je chápané ako osnova spolupráce a jeho realizácia je postupne naplňovaná formou diskusie, konkrétnych záverov a zmluvných vzťahov medzi MŠ, Cisco a vzdelávacími inštitúciami. K uvedenému MoU v roku 2002 pristúpila ako Generálny partner programu v SR aj Slovenská sporiteľňa, a.s. Slovenská sporiteľňa sa tak stala prvou finančnou inštitúciou v Európskom regióne, ktorá takouto výraznou formou podporila v súčasnosti najúspešnejšiu globálnu vzdelávaciu iniciatívu.

Čo je cieľom programu Sieťových akadémií

Cieľom Sieťového akademického programu v Slovenskej republike je snaha prispieť k rozvíjaniu veľmi potrebných technologických schopností budúcej generácie odborníkov tým, že školám sú sprístupnené nové progresívne vzdelávacie technológie a umožní sa poskytovanie medzinárodne kompatibilných a uznávaných vzdelávacích programov. Veľký význam však má aj to, že školy získajú prístup k špičkových komunikačným technológiám a možnosť doplnenia obmedzených finančných prostriedkov štátu. Implementáciou programu Sieťových akadémií do študijných programov škôl sa umožnil študentom aj v SR prístup k profesionálne dôležitej príprave pre vstup do prostredia ekonomiky, ktorá je stále viac závislá od informačných technológií.

Sieťový akademický program je chápaný ako vhodné doplnenie existujúceho systému vzdelávania, vedúceho k získaniu medzinárodne uznávaných priemyselných certifikátov. Súčasný vybudovaný systém – šesť univerzitných pracovísk a 53 stredných škôl - umožňuje pripraviť ročne viac ako 300 sieťových odborníkov na úrovni CCNA certifikácie, čo by malo v značnej miere uspokojiť existujúci dopyt po špecialistoch. Slovenská republika patrí dosahovanými výsledkami medzi najúspešnejšie krajiny v medzinárodnom meradle v príprave sieťových špecialistov vôbec a dosiahnuté výsledky boli mnohokrát ocenené aj na medzinárodnej úrovní (v súčasnosti v rámci takto vybudovaného systému študuje v SR takmer 4 000 študentov stredných a vysokých škôl).

Pozícia Sieťového akademického programu

Sieťový akademický program je moderný vzdelávací program, ktorého cieľom je výchova odborníkov predovšetkým v oblasti návrhu, budovaní a správy počítačových sietí. Študenti môžu získať nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické skúsenosti súčasných, ale aj práve zavádzaných nových komunikačných technológií. Štúdium vytvára základ pre ďalšie vzdelávanie v oblasti počítačových sietí a zvyšuje šancu absolventov na uplatnenie v novej a zaujímavej oblasti.

História programu siaha až do roku 1993, kedy si vedenie spoločnosti Cisco Systems Inc., ktorá je svetovým lídrom v oblasti komunikačných technológií, začalo uvedomovať nedostatok sieťových odborníkov a rozhodlo sa zapojiť do ich prípravy. Štúdium bolo organizované dištančnou formou a malo veľký ohlas. Tieto aktivity spoločnosti nakoniec vyústili do samotného programu, ktorý bol pre akademickú verejnosť uvoľnený v roku 1997, odkedy je celosvetovo rozvíjaný ako globálna vzdelávacia iniciatíva.

Sieťový akademický program predstavuje revolučné partnerstvo medzi vzdelávacími inštitúciami, firmou Cisco a študentmi. Vďaka celému radu novodobých progresívnych výukových médií a metód ide až za hranice bežného vzdelávania založeného na využívaní výpočtovej techniky a pomáha študentom rozvíjať praktické schopnosti a znalosti sieťových technológií v prostredí, v ktorom si môžu študenti všetko praktický overiť.

Program pomáha efektívne riešiť problémy spojené s rozvojom súčasnej informatickej spoločnosti, ktorá len s ťažkosťami čelí nedostatku pracovníkov v oblasti informatiky a sieťových technológií. Tento rýchle sa rozvíjajúci program poskytuje vo svojom prvom uplatnení študentom skúsenosti, ktoré budú potrebovať pre okamžitý nástup do oblasti sieťových technológií a dáva pevný základ pre ďalšie štúdium vyhľadávaných technických disciplín. V priebehu štúdia majú študenti možnosť získať nielen teoretické vedomosti ale aj praktické skúsenosti z oblasti súčasných ale aj práve zavádzaných nových komunikačných technológií. Štúdium vytvára základ pre ďalšie vzdelávanie v oblasti počítačových sietí a zvyšuje šancu absolventov na uplatnenie v novej a zaujímavej oblasti.

Okrem vzdelávania v oblasti počítačových sietí ponúka program taktiež vzdelávanie v celom rade ďalších dôležitých oblastí. Patria k ním napr. „Úvod do operačného systému LINUX/UNIX“, „Základy budovania  komunikačných kabelážnych systémov“, „Úvod do informačných technológií I. a II. (Technické prostriedky počítačov, Sieťové operačné systémy), „Úvod do počítačovej bezpečnosti“, „Bezdrôtové siete“. Obsah štúdia je koncipovaný na základe výsledkov analýz potrieb praxe a súčasných a pripravovaných priemyselných štandardov. Štúdium sieťovej akadémie preto zahrňuje problematiku budovania sieti, sieťovú terminológiu, adresovanie, protokoly a štandardy používané tak v lokálnych (LAN) ako aj v rozsiahlych (WAN) počítačových sieťach, teoretické základy prepojovania otvorených systémov, kabeláž a metodiku jej návrhu, budovanie a údržbu. Významná časť štúdia je venovaná aj aktívnym sieťovým komponentom: rozbočovačom, prepínačom a smerovačom, ich konfigurácií, správe a taktiež aj otázkam riadenia a bezpečnosti sieti. Štúdium sa však nesústreďuje len na návrh, prevádzku, údržbu a správu sietí, ale taktiež aj na dodržiavanie všetkých bezpečnostných, konštrukčných a ekologických noriem.

Vzdelávací proces

Základný vzdelávací proces v rámci Sieťového akademického programu Cisco je rozdelený do dvoch etáp. Vzdelávanie v každej etape je organizačne rozdelené do štyroch tzv. študijných semestrov - ucelených – tematicky zameraných blokov. V priebehu každého semestra absolvujú študenti stanovený počet priebežných testov a záverečný test (tak teoretický ako aj praktický), podľa zostaveného časového plánu štúdia. Študent zvyčajne fyzicky navštevuje akadémiu iba v prípade konzultácií a praktických cvičení. Ich termíny taktiež stanoví lektor. Konzultácie môžu prebiehať aj prostredníctvo Internetu.

Náplňou štúdia v rámci prvej etapy (prvé štyri semestre štúdia) je učebná látka, umožňujúca študentom po jej osvojení získať medzinárodne uznávaný certifikát označovaný ako Cisco Certified Networking Associate (CCNA) a po absolvovaní druhej etapy (semestre 5. až 8.) získanie certifikátu označovaného ako Cisco Certified Networking Professional (CCNP).

Študijný semester trvá spravidla 2 až 5 mesiacov (podľa implementácie do študijného programu vzdelávacej inštitúcie), pričom študijná náročnosť každého semestra v prvej etape (prvé štyri semestre) je cca 70 hodín štúdia (ide o súhrn viacerých foriem štúdia: riadeného samoštúdia, praktických cvičení, prezentácií, obhajoby projektov a konzultácie).

Štúdium v rámci druhej etapy je podstatne náročnejšie ako v prvej etape. Vyžaduje od študujúcich veľkú samostatnosť a erudovanosť. Študijná náročnosť každého semestra  zahŕňa zhruba 60 hodín praktických cvičení a viac ako 70 hodín štúdia teórie. Podmienkou začatia štúdia v druhej etape je vykonanie certifikačného testu CCNA v priebehu posledných troch rokov.

Štúdium v rámci vyššieho semestra je možné zahájiť len po úspešnom absolvovaní predchádzajúceho semestra (na konci každého semestra sú vykonávané záverečné teoretické a praktické skúšky. Frekventanti po úspešnom absolvovaní druhého a štvrtého semestra získavajú špeciálny certifikát vydávaný firmou Cisco.

Pri štúdiu sa využíva vzdelávací interaktívny multimediálny systém na báze internetu firmy Cisco. Tieto študijné materiály sú v anglickom jazyku, preto je dôležité ovládať aspoň základy technickej angličtiny. Vlastné vyučovanie na praktických cvičeniach prebieha v jazyku slovenskom.

Výučbu, konzultácie a praktické cvičenia zaisťujú školiace pracoviská, vybavené nevyhnutným laboratórnym zázemím, prostredníctvom špeciálne vyškolených, certifikovaných pedagógov. Interaktívne študijné lekcie sú prístupné pre študentov po zaradení do štúdia prostredníctvom tzv. komunitného prostredia – servera Cisco Systems.

Viac o programe Netacad (anglický jazyk)

About "The Cisco Networking Academy Program"

General FAQs

Q: Why are you changing the Cisco certification portfolio?

A:This initiative is built on technology transition that Cisco has driven in the networking industry.

“Unleashing the full capabilities of the new network” means that there are entirely new capabilities in the network, and this fundamentally changes “how networking is done”. To fully leverage the capabilities of the new network, networking and software skills are key.

The new Cisco Certification program introduces CCNA, CCNP, and CCIE certifications that maintain the high-quality standards known to the industry yet have been streamlined based on market demands and learner preferences. The program is designed for agility, value, and leadership. It lets people choose the skills they want to develop and encourages lifelong learning.

New DevNet Associate and DevNet Professional Certifications provide software skills for network engineers and software developers who work with Cisco technologies.

This allows us to combine the strengths of our Cisco certified community, Networking Academy community, and DevNet community, and build the workforce for the next generation of businesses built on Cisco technologies.

 

Q: What is changing exactly?

A:We’re enhancing the certification program to bring you:

 • Streamlined and updated certification paths, such as
  • Consolidated and updated associate level training and certification for networking engineers - one course, one exam covers the fundamental topics for all network technologies.
  • Specialist certifications validate your skills in line with your job role and interests.
  • Your choice of concentration exams at the professional level that allows you to tailor your certification to your preferences.
  • CCIE achievement validates core knowledge on end-to-end practical skills through the entire network lifecycle of designing, deploying, operating and optimizing complex network scenarios.
 • New DevNet certifications at the associate, specialist and professional levels, to validate your software development skills.
 • The ability to start where you want - no prerequisites to start earning your associate, specialist, professional or expert level certification.
 • Continuing education credits for recertification and ongoing development are available for CCNA, Cisco Certified Specialist, CCNP and CCIE.
 • New Emeritus lifetime tenure for CCIE certifications maintained continuously for 20 years.
 • Badging for completing training courses.
 • No more continuing education administrative fee, as of February 24, 2020

Q: What’s staying the same?

A:The best features of our program have not changed. We will still be offering:

 • Multiple levels of certification, at associate (CCNA), specialist, professional (CCNP) and expert (CCIE) levels.
 • Learning on your schedule, in your preferred way – online or in-person.
 • Core technology concentrations at professional and expert levels, in Enterprise, Security, Service Provider, Collaboration, Data Center and more.
 • Recertification exams available at all levels.

Q: What is the anticipated launch date of the new training and certification portfolio?

A:The new training and certification portfolio will be announced on June 10, 2019. New and updated training courses will be rolled out over time beginning in June 2019, representing a breadth and depth of critical skills in key technology areas. New certification exams, including those for CCNA, CCNP, CCIE, Cisco Certified DevNet Associate, Cisco Certified DevNet Professional and Specialist certifications will be available February 24, 2020. Continuing education will be available for CCNA, Cisco Certified Specialist and CCNP beginning February

24, 2020. You’ll be able to start earning training badges for courses completed after February

24, 2020.

Q: When will exam topics for the new certification portfolio be available?

A:Final exam topics will be available for all new exams, beginning June 10, 2019.

Q:What certifications will be removed and what certifications will be added?

A:Certification technology tracks for CCNP and CCIE are being consolidated to Enterprise, Security, Service Provider, Collaboration and Data Center, which now include relevant topics from retired programs. You will see the topics from retired certifications reflected in new concentration exams. New DevNet certifications will include Cisco Certified DevNet Associate, Cisco Certified DevNet Specialist and Cisco Certified DevNet Professional.

Q:How do I qualify for a training badge or a certification in the new portfolio structure?

For:

You get:

Successfully completing training

Training badge

Passing the CCNA exam

Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Passing the Cisco Certified DevNet

Cisco Certified DevNet Associate

Associate exam

 

Passing any written, proctored exam, with

Cisco Certified Specialist

Eexception of the CCNA exam

 

Passing any DevNet written, proctored

Cisco Certified DevNet Specialist

Exam, with exception of the Cisco Certified

 

DevNet Associate exam

 

Passing one core exam and one

Cisco Certified Network Professional

concentration exam in the same technology

(CCNP)

Passing one DevNet core and one DevNet

Cisco Certified DevNet Professional

concentration exam

 

Passing one core exam and the

Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)

corresponding lab in the same technology

 

Q: With fewer technology tracks, how can I get certified in a technology that relates to my work?

A:We designed the new training and certification program to be customizable. For example, CCNP includes more options than ever before, with a concentration exam of your choice. And you can earn training badges for completing training and Specialist certifications for passing written, proctored exams in technologies and skills that relate directly to your job, interests, and aspirations.

Q: How will the portfolio updates change the number of exams a user will take for certifications?

A:It will depend on each learner’s path. Our goal is to make it more convenient for learners to become certified and enable them to customize learning to best meet their needs. At the associate level, users will take a single, comprehensive exam. At the professional level, users will need to take a core exam and their choice of concentration exam in the same technology track. At the expert level, users will need to take a core exam the corresponding lab exam. Specialist certifications will be awarded for passing any written, proctored exam, with the exception of associate level exams.

Q: What will happen to the CCDE and CCAr curriculum and certification?

A: At this time, the CCDE and CCAr certifications will remain as they are today.

 

Q: How is Cisco protecting the integrity and rigor of the certifications under the new structure?

A:As we enhance our program, our intent is to maintain and strengthen the integrity and rigor that Cisco certifications have today. At the CCNA level, we’ve broadened the topics within the exam to cover the range of skills required to manage digital networks. We’ve also embedded knowledge from across technologies into our associate level exam, making it more comprehensive than ever. At the CCNP and CCIE levels, we’ve increased the rigor of exams.

The new core exams will cover essential knowledge for job roles within the network domain. And by offering concentration exams that cover depth of knowledge in specific topics, we’re validating your specific skills even more rigorously than in the past. Finally, CCIE exams will cover the entire network lifecycle of designing, deploying, operating and optimizing complex network scenarios.

Q:Why were certain certifications removed from the portfolio? Does that mean my certification is no longer valid anymore? (examples CCNA Wireless, CCNA Security)

A:We’ve consolidated the CCNA program into one, comprehensive exam that covers entry level networking skills across technologies, such as basic IP fundamentals, network access, IP connectivity, and basics of automation and network programmability, and security fundamental skills, because a breadth of skills is needed when first entering networking. We’ve refocused our

CCNP and CCIE program to align with the five principal technologies, including Enterprise, Security, Service Provider, Collaboration and Data Center. Retired programs have been consolidated into these technology tracks.

For example, we’ve consolidated Wireless into the Enterprise track, as wireless skills are critical in any enterprise deployment. Where subject matter fit into more than one potential track, as was the case with Automation and Programming, the subject matter became a concentration exam in multiple CCNP technology tracks. Where this is the case, the same content will be leveraged across tracks. Your current certification is still valid and will be active until it’s expiration date.

Q: How is Cisco working to protect the value of the certification that I currently hold today?

A:Cisco certifications are among the most valued in the industry. All our certification exams are designed and monitored by experts. They’re developed using a standardized, industry-accepted methodology, which generates valid, credible, valuable, and legally- defensible certifications.

We are also constantly validating the integrity of the exams through test site monitoring, enforcement of candidate requirements, exam security practices, data analytics and investigations tied to the security tip line.

Q: How does this change impact Cisco Networking Academy?

A:We are expanding the Networking Academy to train students for the new CCNA certification and for the new DevNet Associate certification, which extends the program beyond developing networking professionals to also include developing software professionals for Cisco’s partners and customers.

Q: I have a question about my NetAcad course. Who should I reach out to?

A:Cisco Networking Academy is happy to answer your question. Simply post your question to their Facebook page, and they’ll respond: https://www.facebook.com/cisconetworkingacademy/

Q:What will happen to my existing certification when the new program goes into effect February 24, 2020?

A:For CCNA, Specialist and CCNP: Your current certification is still valid and will be active until its expiration date. When the new program goes into effect February 24, 2020, your current certification will be transitioned to an equivalent in the new program.

For CCIE: If you are an active CCIE, your suspended year will be converted to an active year. For example, if your active CCIE would have been suspended beginning April 21, 2020, you will sustain active status until April 21, 2021.

CCNA

Q: How is the new CCNA different from the previous CCNAs that Cisco offered?

A:We’ve consolidated and updated CCNA training and certification into one course, one comprehensive exam that covers entry-level networking skills across technologies, such as basic IP fundamentals, network access, IP connectivity, and basics of automation and network programmability, and security fundamental skills.

Q: Will the CCNA certification still be required as a prerequisite for professional certifications?

A:The CCNA certification will no longer be required as a prerequisite for professional certifications, giving learners the ability to start where they choose in their learning journey.

Q: What is happening with the CCNA CyberOps certification?

A:At this time, there are no changes to the CCNA CyberOps certification. Cisco continues to evaluate our training and certifications, including CCNA CyberOps, to ensure we are providing professionals with the most up-to-date skills needed to succeed in today's marketplace. Cybersecurity skills are critical and will continue to be an important area for Cisco. Please look for future updates at Cisco.com/nextlevel

CCNP

Q: What is a technology core exam?

A:A technology core exam is one of the two exams required for CCNP, CCIE, and Cisco Certified DevNet Professional certifications. For CCNP and CCIE, there are five technology core exams available, focused on Enterprise, Security, Service Provider, Collaboration and Data Center. Technology core exams cover the foundational and common concepts that are required for a candidate to be proficient in a technology architecture. For Cisco Certified DevNet Professional, there is one DevNet core exam.

Q: What is a concentration exam?

A:A concentration exam is one of the two exams required for professional-level certification (CCNP). Concentration exams take a deeper dive into a relevant and related technology to the core, allowing the candidate to choose a topic that is either of interest or related to his or her chosen technology area of focus. For CCNP, there are concentration exams for all five technology tracks, Enterprise, Security, Service Provider, Collaboration and Data Center. There are also multiple concentration exams available for Cisco Certified DevNet Professional.

Q: What are the options for concentration exams?

A:Options for concentration exams can be found at the corresponding CCNP pages, listed below:

CCNP Enterprise

CCNP Security

CCNP Service Provider

CCNP Collaboration

CCNP Data Center

Cisco Certified DevNet Professional

Q:Am I required to pass the technology core exam before I can take a concentration exam within the same track?

A: No, you may take the exams in any order you choose.

Q:I passed my technology core exam. How long is it valid for and how much time do I have to pass the concentration exam or lab exam?

A:Beginning February 24, 2020, when you pass the technology core exam in a given technology track, you have three years from that pass date to pass a concentration or lab exam within that same technology track to complete your professional or expert-level certification.

Q:I passed my technology core exam. Can I take and pass a concentration exam AND a lab exam to achieve my professional and expert-level certifications?

A:Yes, beginning February 24, 2020, you can take and pass both a concentration exam and a lab exam within three years of passing the core exam to achieve your professional and expert-level certifications.

CCIE

Q: Is the technology core exam the same for both CCNP and CCIE exams?

A: Yes, the same written exam will serve as the core exam for CCNP certification and CCIE certification.

 

Q: What are the options for CCIE lab exams in the new portfolio structure?

A:Learners will be able to choose between wireless and infrastructure lab exams within the Enterprise track. All other CCIE lab exams will be standardized to the technology track, including Security, Service Provider, Collaboration and Data Center.

Q:Am I required to pass the technology core exam before I can take a lab exam within the same track?

A:Yes, you are required to pass the technology core exam before you take the lab exam.

Q: Why is the CCIE lab exam format changing?

A:The CCIE lab exam is being updated in order to assess candidates’ skills through the entire adoption lifecycle of designing, deploying, operating and optimizing complex network scenarios. The lab format will change to assess these skills end-to-end.

Q: How is the CCIE lab exam format changing?

A:The CCIE lab format is changing to assess candidates’ skills through the entire adoption lifecycle of designing, deploying, operating and optimizing complex network scenarios. The lab exam will consist of

2 modules that are fixed in time and will be delivered in a fixed sequence:

 • Module 1: Design (3 hours)
 • Module 2: Deploy, Operate and Optimize (5 hours)

Automation and Network Programmability skills are an integral part of both modules.

Q:What are the details of the CCIE Lifetime Emeritus benefit?

A:A CCIE or CCIE Emeritus that maintains their active or Emeritus status for 20 years will have the option to choose a lifetime Emeritus status with no fee. For more information on the CCIE Lifetime Emeritus Benefit, please visit https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications/expert/ccie-program/emeritus.html.

Q: If I’m an active CCIE today, when will my current certification expire?

A:If you are an active CCIE, your suspended year will be converted to an active year. For example, if your active CCIE would have been suspended beginning April 21, 2020, you will sustain active status until April 21, 2021.

Q:I have an active CCNP or I have passed exams that will be made equivalent to a technology core exam after migration. Will I be able to take the CCIE lab without taking any additional written exams?

A:Yes. If you currently have an active CCNP, you will have three years from the date you obtained that CCNP or the date you last recertified (whichever is more recent) to take the CCIE lab within that same technology track. If you have obtained the equivalent of a technology core in a specific track, you will have three years from the date you last passed a technology core equivalent exam to take the CCIE lab in that same track. After the three years has lapsed, you must pass the technology core exam again in a given track to be able to take the CCIE lab in that track. CCIE lab exams for current CCNPs or those with technology core equivalency can begin to be scheduled on February 24, 2020.

For example, an individual with an active CCNP Routing & Switching certification who last recertified their CCNP on September 23, 2019 will be able to take the CCIE Enterprise lab up until September 24, 2022. An individual who obtained their CCNP Routing & Switching certification on February 25, 2017 will have until February 26, 2020 to take their CCIE Enterprise lab.

An individual that has passed both ROUTE (300-101)E and SWITCH (300-115) exams and passed SWITCH on September 23, 2019 will have up until September 24, 2022 to take the CCIE Enterprise lab

DevNEt certifications

Q: What is DevNet?

A:Cisco DevNet is Cisco’s developer program to help developers and IT professionals who want to write applications and develop integrations with Cisco products, platforms, and APIs. Cisco DevNet includes Cisco’s products in software-defined networking, security, cloud, data center, mobility, internet of things, collaboration, services and open-source software development. The developer.cisco.com site also provides learning and sandbox environments as well as video series for those trying to learn coding and testing apps.

The industry comes to DevNet to find Cisco Community resources like Code Exchange which includes code repositories related to Cisco technologies, Ecosystem Exchange to connect with the Global Cisco Partner Ecosystem and find solutions, and now DevNet Automation Exchange which is the industry leading code repository of network automation use cases.

Q: Why is Cisco now offering DevNet certifications?

A:Cisco is announcing new DevNet certifications focused on validating the skill sets of software developers, DevOps engineers, automation specialists, and other software professionals.

The new offering will help unleash the full capabilities of the new network by educating network infrastructure engineers and software developers in application development, automation, DevOps, Cloud, and IoT.

 

Q: How are DevNet certifications different than Cisco’s traditional certifications?

A:Cisco certifications are already known worldwide as some of the most prestigious networking credentials in the industry. DevNet certifications are a subset of Cisco certifications, intended to validate software skills, such as programming, application development, DevOps and automation.

While Cisco certifications are unique and distinct in their subject matter, they are very much complementary. Together, these certifications provide a comprehensive catalog that validates skill sets in both networking hardware and software. As Cisco has blended hardware and software to reflect the demands of the industry, so, too, are these certification programs aligned, making it easy for learners to fluidly move between technologies, solutions and programmability.

Q: When will DevNet certification exams be available?

A:Exams for the Cisco Certified DevNet Associate, Cisco Certified DevNet Specialist and Cisco Certified DevNet Professional will be available February 24, 2020.

Q: When will DevNet training courses be available to start preparing?

A:Simply visit https://developer.cisco.com/certification to learn the first steps needed to prepare for certifications. There you will find learning labs to get you started. Formal training courses will be available before the exams are released, and we will continue to provide updates on courses on our website as they become available.

Q: How will I recertify my DevNet certification?

A: Details are forthcoming and more will be shared by February 24, 2020.

Q: Can I just take a DevNet concentration exam alone?

A:Yes, you will earn a Cisco Certified DevNet Specialist if you successfully pass any professional-level DevNet exam.

Q: Can I take more than one DevNet concentration exam?

A: Yes, you can take as many of the concentration exams as you’d like.

Q: Can I get Continuing Education Credits for DevNet content?

A:Currently all DEVWKS workshops at Cisco Live events count toward a Continuing Education Credit. Further details are forthcoming and more will be shared by February 24, 2020

Q:How many continuing education credits will be required to recertify as a Cisco Certified DevNet Specialist, Cisco Certified DevNet Associate and Cisco Certified DevNet Professional?

A: Details are forthcoming and more will be shared by February 24, 2020.

Q: Does Cisco plan to offer a DevNet Certified Expert certification in the future?

A:Yes, Cisco plans to offer a Cisco Certified DevNet Expert certification. Stay tuned at developer.cisco.com/certification to learn more.

Q: What is the DevNet Automation Exchange?

A:Cisco DevNet Automation Exchange is an industry leading code repository with over 50 code repositories and use cases for network automation. This resource provides multi-domain network automation solutions to provide step-by-step guidelines with code repositories across your entire automation lifecycle. The Exchange use cases will solve our customers biggest problems and includes automation at scale, self-serve network operations, telemetry and insights, a holistic approach to monitoring your network and cross-domain automation of applications.

Utilize the Exchange to build more advanced and more capable networks with intent-based networking, multi-domain solutions, and APIs and programmability. You can share your code with the community and use code that has been created by the community. The Exchange is created by the community and curated by Cisco DevNet.

Specialist Certifications

Q: What is a Specialist certification and how do I achieve it?

A:A Specialist certification covers a specific technology topic. You can earn a Specialist certification by passing any written, proctored exam in the certification portfolio, with the exception of associate-level exams.

Q: Can you share a comprehensive list of exams that qualify me for a Specialist certification?

A:The complete list of exams that qualify for a Specialist certification can be found at https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications/specialist.html.

Q: How will my current Specialist certification be impacted by these changes?

A:We are always evaluating our portfolio and will continue to make changes as needed. At this time, your current Specialist certification will remain as it is today.

Q: How does NPDESI and NPDEV fit into the new portfolio structure?

A:We are always evaluating our portfolio and will continue to make changes as needed. At this time, NPDESI and NPDEV will remain as they are today.

Training & Training Badges

Q: Will training courses be changing in response to the changes in our certification program?

A:Yes, this change represents a change to both our training and certification program. New training courses will align to the new certification structure.

Q: When will training for the new exams be available?

A:Training for the new exams will be available beginning June 2019 and new training courses will continue to roll out over time.

Q: When will new Cisco Press books be available?

A: The schedule for updates to Cisco Press books can be found here: http://cs.co/9005EoAeT

Q:What is happening to Cisco Expert Level Training (formerly CCIE 360)?

A:Cisco Expert Level Training will no longer be sold after August 2019.

Q:Why will you stop selling Cisco Expert Level Training? What new training resources will be available for CCIEs?

A:Our new program will include training for the technology core exam, the new written exam required to become a CCIE. We will continue to assess training needs of CCIEs as we roll out the new portfolio.

Q: How do I earn a training badge?

A: More details will be released when training badges are available February 24, 2020.

Q: What do you mean by level 100, 200, 300 and 400 training courses?

A: More details will be released when training badges are available February 24, 2020.

Q: When will I be able to start earning training badges?

A: You may start earning training badges beginning February 24, 2020.

Q:Where do I track completed training courses and how do I obtain my badges? NOTE: This should be used as a responsive statement only.

A: More details will be released by February 24, 2020.

Pricing

Q: Will there be any price differences between the current certification exams and the new ones?

A:The total cost to achieve certification has been reduced. When the new exams are released, you can find pricing for each at the Pearson VUE webpage for Cisco exams http://www.pearsonvue.com/vouchers/pricelist/cisco.asp

Recertification

Q: How do I recertify as of February 24, 2020?

A:As of February 24, 2020, certified individuals, including CCNA, Cisco Certified Specialist, CCNP and CCIE, will be able to recertify by either taking exams, earning Continuing Education credits or a mix of both. Continuing education activities include things like attending Cisco Live training sessions, authoring content, completing online training courses, completing instructor-led training courses and more.

Q: How many continuing education credits do I need in order to recertify?

A: To recertify as CCNA, you’ll need to complete 30 continuing education credits.

To recertify as Cisco Certified Specialist, you’ll need to complete 40 continuing education credits.

To recertify as CCNP, you’ll need to complete 80 continuing education credits.

To recertify as CCIE, you’ll need to complete 120 continuing education credits.

Q:Can I recertify my CCNA, CCNP, CCIE or Specialist certification by successfully getting a DevNet certification?

A:Any exam, including DevNet certification exams, that you pass will count towards recertifying your CCNA, CCNP and CCIE or Specialist certifications, beginning February 24, 2020.

Q: If my certification is being retired, how long do I have before my current certification expires?

A:Your current certification will be active until it’s current expiration date. If your certification is retired, any time remaining in your current certification lifecycle will remain unchanged.

Q: How will the recertification cycle be changing under the new portfolio structure?

A:Beginning February 24, 2020, certified individuals will be required to recertify every 3 years. Candidates will be able to recertify by either taking exams, earning Continuing Education credits or a mix of both. Continuing education activities include things like attending Cisco Live training sessions, completing online training courses and more. Also, any active CCIE or CCIE Emeritus that maintains their CCIE Active or Emeritus status for 20 consecutive years will have the option to become a CCIE Lifetime Emeritus and will not have to pay additional Emeritus renewal fees.

Q: How will these changes impact the continuing education administrative fee?

A:As of February 24, 2020, the continuing education administrative fee will be retired. Candidates will no longer be required to pay the administrative fee.

Q:Is my 3-year certification cycle based on my original certification date or based on the date that I most recently recertified?

A:Your certification status will be active for three years from when you earn your certification. Each time you complete recertification requirements, your certification status will be extended for an additional three years from the date you recertify. This marks a change for CCIE certified individuals, as previously CCIE certification was active for 2 years, and each recertification event extended certification status for an additional two years from the original certification date. For reference, here’s an example of how the new recertification cycle will work:

 • Certified: Feb 1, 2019 → expiration: Feb 1, 2022
 • Recertify: Nov 1, 2019 → expiration: Nov 1, 2022
 • Recertify: Aug 1, 2020 → expiration: Aug 1, 2023

Q: Why did you increase the number of CCIE recertification credits required?

A:In the past, the CCIE recertification cycle was a two-year cycle. Now, the CCIE recertification cycle is three years. Due to this increase in the recertification cycle, we correspondingly increased the number of continuing education credits required for recertification to maintain the rigor of the program and ensure skills are continually refreshed.

Q: When will the new recertification policy go into effect?

A: The new recertification policy will go into effect beginning February 24, 2020.

Q:If I’ve accumulated a certain amount of recertification credits, will I lose my credits when the new recertification policy goes into effect February 24, 2020?

A:The CCIE suspended status will be retired as of February 24, 2020. If you’re in a suspended status as of February 24, 2020, your certification will be considered active for the remainder of the suspended term. To remain active beyond the suspended term, CCIEs must meet new recertification requirements. For example, if your suspended status ends in April 10, 2020, your CCIE will become active February 24, 2020 and will expire April 10, 2020 unless new recertification requirements are met.

Q: Does continuing education apply to DevNet certifications too?

A: Details will be forthcoming for these new certifications when they are available February 24, 2020.

Transition

Q:What will happen to the people who are studying for their CCNA, Specialist certification, CCNP or CCIE right now?

A:Cisco will be there to help those in transition every step of the way. We have a plan to get them from where they are to where they want to be. There is an eight-month lead time to enable learners to complete certifications under the existing program OR plan to train and certify under the enhanced program. New and updated training courses will be rolled out beginning in June 2019, representing a breadth and depth of critical skills in key technology areas. New certification tests will be available February 24, 2020. Dedicated tools and resources will help you navigate the transition. For specific information on how your certification will transition, please visit the specific certification track page.

Q:How long do I have to complete my CCNA, Specialist certification, CCNP or CCIE before the current exams expire?

A:There is an eight-month lead time to enable learners to complete certifications under the existing program OR plan to train and certify under the enhanced program. New and updated training courses will be rolled out beginning in June 2019, representing a breadth and depth of critical skills in key technology areas. New certification tests will be available February 24, 2020. Dedicated tools and resources will help you navigate the transition. For specific information on how your certification will transition, please visit the specific certification track page.

Q:I’m in the middle of studying for an exam or just completed the first of two exams towards CCNA, CCNP or CCIE. What’s my transition plan?

A:Cisco will be there to help those in transition every step of the way. We have a plan to get you from where you are to where you want to be. There is an eight-month lead time to enable learners to complete certifications under the existing program OR plan to train and certify under the enhanced program. New and updated training courses will be rolled out beginning in June 2019, representing a breadth and depth of critical skills in key technology areas. New certification tests will be available February 24, 2020. Dedicated tools and resources will help you navigate the transition. For specific information on how your certification will transition, please visit the specific certification track page.

A: No, you won’t lose your credits. They will be applied towards your recertification under the new policy.

Q: What will happen to the CCIE suspended status?

Q:If my current Cisco certification transitions to a different certification in February 2020, will I receive a new certificate for my certification?

A:Yes, if you hold an active certification on February 24, 2020, you will be granted the corresponding updated certification. For example, if you have an active CCNA Routing and Switching on February 24, 2020, you will be granted the CCNA certification. Please note that when you are granted the updated certification(s), your recertification deadline will remain unchanged.

Q:My CCNA Wireless certification required that I get a CCENT or a CCNA Routing & Switching as a prerequisite. Why are all CCNA Wireless holders being migrated into the new CCNA if their skills were not initially validated with the same rigor as mine? This statement is to be used in response to direct questions ONLY.

A:We are retooling our program based on learner preferences and market demands. Those call for a faster path to certification. Fewer prerequisites are designed, not make it easier, but instead to make it more quickly attainable to get where you want to be, based on where you are today.

Q: In the case where a single retiring exam doesn’t map to a new exam, what can I do?

A:There are certain situations in which two specific retiring exams will map to a single exam in the new framework. To get credit for the exam you’ve already taken, we encourage you to complete the second retiring exam within the eight-month transition window. For example, if you’re a CCENT today, you’ll have eight months to complete your second exam and become a CCNA in the process.

Q:I have passed exams that will be made equivalent to a technology core exam after migration. Will I be able to take the CCIE lab without taking any additional written exams?

A:Yes. If, after migration, you have the equivalent of a technology core in any technology track you will be entitled to take the CCIE lab in that same technology track within three years of the most recently passed core exam equivalent. Please note that you will not be able to schedule your CCIE lab exam until after the transition has occurred February 24, 2020.

Q:I currently have an active CCNP that was acquired by passing retired certification exams. How will my certification transition February 24, 2020?

A:After February 24, 2020, you will be granted the new applicable CCNP. Please note that not all retired exams will transition. Visit the CCNP migration tool to learn which exams will transition: https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications/professional/ccnp- migration-tools.html

Q: Will I get a new digital certificate if I am granted a new certification on February 24, 2020?

A:Yes, you will receive a new digital certificate if you’re granted a new certification on February 24,2020.

Q:If I pass the ROUTE, SWITCH, and TSHOOT exams before February 23, 2020 but do not have a valid CCNA Routing & Switching certification, will I be granted the CCNP Enterprise February 24, 2020? NOTE: This should be used as a responsive statement only.

A:Yes, you will be awarded the CCNP Enterprise February 24, 2020 if you pass the ROUTE, SWITCH and TSHOOT exams before February 23, 2020

Bezpečnosť počítačových sietí

 

Je určený pre špecializované štúdium počítačových sietí (nutnou podmienkou je úspešné ukončenie prvej etapy štúdia na úrovni certifikácie CCNA). V rámci kurzu sa študenti zaoberajú návrhom a implementáciou bezpečnostných riešení, ktoré zredukujú riziko straty a zraniteľnosti počítačovej siete. Kurz kombinuje praktickú a teoretickú prípravu. Dĺžka kurzu je 50 hodín praktických cvičení a približne rovnaký rozsah štúdia teórie.

 

Zameranie kurzu je nasledovné:

 

·         návrh a riadenie bezpečnostných procedúr;

 

·         bezpečnostné technológie, produkty a riešenia;

 

·         firewall a návrh, implementácia, konfigurácia a údržba bezpečného smerovača;

 

·         implementácia AAA použitím smerovačov a firewall-ov;

 

·         implementácia VPN použitím smerovačov a firewall-ov.

 

Tento kurz pripraví študentov na oblasť označovanú ako „Managing Cisco Network Security – MCNS“ a „Cisco Secure PIX Firewall Advanced – CSPFA“. Tieto skúšky tiež platia ako príprava na Cisco Certifief Security Professional (CCSP).

 

 

 

Úvod do technológií bezdrôtových sietí

 

Študenti sa oboznámia s problematikou návrhu a implementácie bezdrôtových LAN sieti a s riešením prevádzkových problémov v týchto sieťach. Kurz je obsahovo zameraný na prehľad o technológiách, bezpečnosti a návrhu bezdrôtových LAN sieti. Získané vedomosti zahŕňajú:

 

·         návrh logickej bezdrôtovej LAN siete pre bezdrôtových užívateľov v súčinnosti so štandardom IEEE 802.11.;

 

·         demonštrovať znalosť teórií ohľadne faktorov, ktoré ovplyvňujú WLAN (vrátane EM spektra, prenosu rádiových vĺn, modulačných techník a frekvenčnému a kanálovému využitiu bezdrôtových technológií);

 

·         inštalácia WLAN so zariadeniami Cisco a príslušnými anténami, ktoré spĺňajú požiadavky na mobilitu a priepustnosť;

 

·         nastavenie hardvéru a konfigurácia softvéru bezdrôtových Cisco produktov vrátane bezpečnosti použitím WEP, Cisco LEAP a 802.1x protokolov;

 

·         vylepšenie bezdrôtových produktov a riešenie problémov použitím diagnostických nástrojov a príkazového riadku.

 

 

 

Úvod od informačných technológií I: Technické a programové prostriedky počítačových systémov

 

Kurz oboznámi študentov so súčasnými informačnými technológiami a dátovou komunikáciou. Tento 70 hodinový kurz v podmienkach laboratória naučí študentov postaviť počítač z jednotlivých komponentov a inštalovať operačné systémy (MS Windows, LINUX).

 

Po úspešnom absolvovaní študenti získavajú „IT Essentials PC Hardware and Software Certificate of Completion“ a budú pripravený na certifikačný test CompTIA A+, pričom budú mať vedomosti o tom ako:

 

·         postaviť počítač, inštalovať základnú dosku, disketové a diskové mechaniky, CD-ROM a grafické karty;

 

·         inštalovať a riadiť operačný systém MS Windows;

 

·         pridávať periférne a multimediálne zariadenia;

 

·         vytvoriť lokálnu sieť, pracovať so sieťovými protokolmi a s TCP/IP;

 

·         pripojiť počítač k lokálnej sieti a k internetu.

 

V prípade že študent absolvoval IT Essentials I: PC Hardware and Software bude pripravený na certifikačný test CompTIA Server+.

 

 

 

Úvod do informačných technológií II.: Sieťové operačné systémy

 

Kurz je úvodom do viac - užívateľských a viac - úlohových operačných systémov. Dĺžka tohto kurzu je 70 hodín. Obsahuje prehľad charakteristických vlastností operačných systémov Linus, MS Windows .

 

Študenti sa naučia inštalácii týchto operačných systémov, bezpečnostným procedúram, zálohe systému a vzdialenému prístupu.

 

Po úspešnom absolvovaní študenti získajú „Certificate of Completion“ pre IT Essentials II: „Network Operating Systems“ a budú mať vedomosti o:

 

·         inštalačných procedúrach pre Linux a MS Windows 2000;

 

·         procedúrach pre sieťovú bezpečnosť operačného systému;

 

·         sieťových štandardoch, protokoloch, topológiách, médiách a zariadeniach;

 

·         zálohovaní a vzdialenom prístupe k operačnému systému;

 

·         riadení a optimalizácii sieťového operačného systému.

 

V prípade absolvovania kurzu IT Essential II: Network Operating Systém je študent pripravený na certifikačný test CompTIA Linux+.

Go to top