Certifikacne stupneJedným z cieľov Cisco Networking Academy Programu (NetAcad) je oboznámiť poslucháča so súčasnými poznatkami v oblasti počítačových sietí, umožniť mu získať praktické skúsenosti s navrhovaním, konfigurovaním a prevádzkou počítačových sietí menšieho rozsahu, ako aj pripraviť absolventa nadväzujúcich štyroch kurzov na získanie certifikácie, a to buď CCNA - Cisco Certified Network Associate alebo CCNP - Cisco Certified Network Professional. Koncept a obsahy NetAcad programu počítaju s certifikácou absolventov. NetAcad program je postavený takým spôsobom, že absolventi CCNA stupňa (t.j. prvých štyroch troch semestrov NetAcad) sú pripravený na zloženie CCNA certifikácie kategórie Routing&Switching, absolventi ďalších semestrov CCNP stupňa na zloženie certifikácií CCNP Enterprise  (od 24.2.2020 sa transformuje jedna certifikácia CCNP Routing&Switching na dve, CCNP Enterprise Core a Enterprise Advanced Infrastructure Implementation). NetAcad program učebne v súčasnosti pokrýva rozsahy odpovedajúce požiadavkám aj iných certifikácií, ako napr. CCNA Security, CCNA CyberOps. Od 24.2.2020 nie je požiadavkou na CCNP certifikácie mať platnú CCNA certifikáciu. 

2020 ciscocertV súčasnosti Cisco ponúka päť úrovní certifikácií, kde každá úroveň reprezentuje zvyšujúcu sa úroveň odbornosti na danej úrovni. Jedná sa o úrovne Entry, Associate, Professional, Expert a Architect. Na jednotlivých úrovniach ďalej existujú ďalšie možnosti certifikácie (certification tracks) z rôznych oblastí ako napr. pre level Associate existuje od 24.2.2020 len CCNA a Cisco Certified DevNet Associate.

Na úrovni Prefessional sa jedná o certifikácie  CCNP EnterpriseCCNP Data CenterCCNP SecurityCCNP Service ProviderCCNP CollaborationCisco Certified DevNet Professional. a pod.

 Vzťah ponúkaných kurzov k Certifikácii

1. certifikačný stupeň [Cisco Certified Network Associate]

CCNA certifikatPo absolvovaní kurzu NetAcad, ktorý je tvoreným štyrmi tromi modulmi ,CCNA1 až CCNA3, sú študenti pripravený vykonať základnú certifikačnú skúšku 1. stupňa a tým získať CCNA certifikát

CCNA certifikácia (ako na to?) potvrdzuje počiatočnú, učiacu sa znalosť a základy v odbore sieťovania. CCNA certifikovaný prefesionáli môžu inštalovať, konfigurovať a spravovať LAN, WAN a vytáčané prístupové služby v malých sieťach do 100 uzlov, pracujúcich s protokolmi: IP, EIGRP, OSPF, Serial, Frame Relay, RIP, VLAN, Access list. Skúška proktýva oblasti Network fundamentals, Network access, IP connectivity, IP services, Security fundamentals, Automation and programmability

Pozor! Certifikácia CCNA nie je súčasťou programu NetAcad!!  Certifikáciu je potrebné vykonať v autorizovanom certifikačnom centre.

Možnosti uplatnenia absolventov po získaní certifikátu 1. stupňa:

Zložením certifikačnej skúšky a získaním certifikátu CCNA sa študentom otvárajú veľké možnosti na trhu pracovných miest, ako aj možnosti ďalšieho štúdia technického smeru (viď certifikačný stupeň 2).

  • servisný technik 
  • prevádzkový technik pri inštalácii a údržbe sieti 
  • správca siete 
  • pracovník "Help-Desk" 
  • projektant menších lokálnych sieti 

Platnosť certifikátu

CCNA certifikát je štandardne uznávaný profesionálny certifikát platný po dobu 3 rokov. Držiteľ certifikátu má niekoľko možností predĺženia platnosti svojho certifikátu. Potrebné je pred ukončením platnosti CCNA certifikátu úspešne dokončiť niektorú z nasledovných skúšok:

  • znovu CCNA
  • ICND
  • niektorá zo skúšok levelu CCNP
  • skúška Cisco Qualified Specialist (okrem Sales Specialist exams)
  • CCIE písomná skúška

Tým sa predĺži platnosť CCNA certifikácie na 3 roky odo dňa danej skúšky. Je však dôležité si zapamätať, že nie je možné predĺžiť platnosť takého certifikátu, ktorý už nie je v platnosti - po dátume expirácie.

2. certifikačný stupeň [Cisco Certified Networking Professional]

Na základný kurz CCNA nadväzuje ďalší stupeň štúdia, kurz CCNP (Cisco Certified Networking Professional), tvorený modulmi CCNP, ktorých absolventi vykonávajú certifikačnú skúšku 2. stupňa certifikácie CCNP. Tieto kurzy sú však dostupné len na  niektorých akadémaich NetAcad programu, napr. u nás.
CCNP certifikácia potvrdzuje pokročilé vedomosti z oblasti sietí. CCNP certifikovaný profesionáli môžu inštalovať, konfigurovať, spravovať, odstraňovať problémy v podnikových LAN a WAN (100 až 500 uzlov). Vedomosti držiteľa pokrývaju oblasti bezpečsnoti, konvergencie sietí, kvality služby (QoS), virtuálnych privátnych sietí (VPN) a širokopásmových technológií.

Platnosť certifikátu 

Platnosť CCNP certifikátov je takisto 3 roky, pričom existuje možnosť platnosť predĺžiť. 
Certifikácia CCNP nie je súčasťou programu NetAcad!!

Možnosti ďalšieho štúdia

Ponuka kurzov Netacad sa ďalej rozširuje a ponúka kurzy z oblasti Bezpečnosti, linux OS, programovania (Python), a IoT.

3. certifikačný stupeň [Cisco Certified Internetwork Expert]

CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) je priemyselne najviac rešpektovaný IT certifikát. Menej ako 3% zo všetkých Cisco certifikovaných odborníkov sú držiteľmi CCIE certifikátu. Najlepšou prípravou na CCIE praktickú skúšku v laboratóriu sú skúsenosti.

4. Mapovanie kurikúl a certifikácií

Curriculum Certification
CCNA 1-3 CCNA
CCNP 1-2 CCNP
Network Security Cisco Firewall Specialist
Fundamentals of Wireless LANs Cisco Wireless LAN Support 
Specialist
HP IT Essentials I CompTIA A+
HP IT Essentials II CompTIA Linux+ 
(when combined UNIX curriculum)
Panduit Network Infrastructure 
Essentials
Panduit Authorized Installer (PAI)
Fundamentals of Java Sun Certified Programmer for 
Java™ 2 Platform
Fundamentals of UNIX CompTIA Linux+
(when combined HP IT Essentials II)

 

Sumár kurzov a certifikácií

Pre kompletný a aktuálny zoznam Cisco certifikácii je vhodné nevštívíť stránku http://www.cisco.com/go/certification

Pin It
Go to top