Pre spoplatnené programy (akademický aj neakademický) platia následovné všeobecné pokyny k prihlasovaniu záujemcov, tvorbe tried kurzov a organizácií vyučovania.

Prihlásenie sa do kurzu/programu NetAcad

Záujemca o štúdium certifikovaných kurzov NetAcad jedného z programov sa môže prihlásiť do programu dvoma spôsobmi:

  • Prvý spôsob (preferovaný u jednotlivcov): Záujemca vyplní elektronickú prihlášku, po odoslaní ktorej je zaradený do zoznamu záujemcov. Potvrdenie o zaradení do zoznamu dostane záujemca prostredníctvom e-mailu. 
  • Druhý spôsob (preferovaný u prihlasovaní celej skupiny): Záujemca v mene skupiny (možnosť získania zliav) zašle e-mail na adresu hlavného kontaktu . E-mail by mal obsahovať údaje o všetkých prihlasovaných odpovedajúce obsahu elektronickej prihlášky.

Organizácia termínov kurzu NetAcad počas semestra.

Úroveň CCNA 

Po naplnení minimálneho počtu záujemcov na otvorenie triedy daného semestra (počet sa líši od vyťaženia laboratória a semestra kurzu, typicky je to päť) sú záujemcovia opätovne vyzvaní prostredníctvom e-mailu, aby do stanoveného termínu záväzne potvrdili záujem o štúdium. V prípade kladného spätného potvrdenia od záujemcov sa naplánuje časový harmonogram štúdia (termíny stretnutí), ktorý je rozoslaný záujemcom prostredníctvom e-mailu. 

V prípade odrieknutia záujmu niektorých uchádzačov sú následne kontaktovaní ďalší v zozname podľa poradia prihlásenia, až kým nie je dosiahnutý minimálny počet študentov potrebných na vytvorenie triedy.

Kurzy ponúkané CNA pre študentov akademického a neakademického programu prebiehajú počas školského roka v laboratóriach paralélne s bežnou výučbou študentov denného štúdia FRI/EF ŽU. Z uvedeného dôvodu je pre tieto kurzy vyhradený v sieťových laboratóriach RB301 a RB303 na FRI vždy piatok v týždni, počas ktorého je možné plánovať praktické sústredenia (sedenia). Pre potreby maximálneho využitia ponúkaného priestoru, možné začiatky sústredení kurzov sú navrhnuté na hodiny 7:30 (resp. 8:00), 12:00 a 16:00. Počas letných prázdnin spomenuté obmedzenie nie je.

 

Úroveň CCNP

Pri kurzoch úrovne CCNP je takisto stanovený minimálny počet záujemcov na otvorenie triedy (cca šesť), avšak vzhľadom na náročnosť kurzov CCNP, zvyčajne (až na výnimky) kurzy CCNP počas VŠ semestra neponúkame. Kurzy sa snažíme organizovať v termínoch akcie Letného sieťového tábora.

 

Trvanie štúdia

Pojem jedného semestra Cisco akadémie nie je pri spoplatnených programoch nevyhnutné spájať s pojmom semestra vo vyzname časového trvania vyučovania ako je tomu pri VŠ forme štúdia zaužívané. Časový harmonogram štúdia kurzov Cisco akadémie je nezávislý od termínov bežného štúdijného kalendára na VŠ (obmedzenie je na piatok v týždni počas školského roka). Doba trvania jednotlivých semestrov (kurzov) CCNA je zvyčajne od 12 do 16 týždňov, podľa druhu kurzu.

Termíny začiatku štúdia kurzu ako aj časový harmonogram štúdia je možné podľa možností (využitie laboratória, zaťaženie inštruktorov a pod.) individuálne dohodnúť a prispôsobiť per kurz tak, aby vyhovoval požiadavkám záujemcov v triede.

Počas trvania štúdia, je potrebné prejsť a naštudovať danú látku podľa pokynov uvedených v harmonograme. Bežná doba trvania štúdia sa odvíja od počtu kapitol, ktoré obsahuje daný kurz. Napr. ak kurz CCNA1 obsahuje 11 kapitol, zvyčajne je plánovené prebratie jednej kapitoly na týždeň štúdia + čas nevyhnutný na zopakovanie štúdia a test. Dokopy to dáva trvanie kurzu cca 12 až 13 týždňov.

Počet praktických sedení.

Počet praktických sedení počas trvania kurzu sa líši od náročnosti daného kurzu. Aktuálne pre verziu CCNA 5 je počet sedení rovnaký:

 • CCNA 1 - plánovaných päť/šesť sedení po štyroch hodinách
 • CCNA 2  - plánovaných päť sedení po štyroch hodinách
 • CCNA 3 - plánovaných päť sedení po štyroch hodinách
 • CCNA 4  - plánovaných päť sedení po štyroch hodinách

 plus jedno sedenie pre finalnu skúšku t.j. celkovo šesť sedení na daný úrovne CCNA kurz.

Pre kurzy úrovne professional (CCNP), sa počet sedení líši podľa verzie CCNP programu, ktorá je aktuálne ponúkaná, čo je dané rôznou náročnosťou daných kurzov. Zvyžajný počet sedení pre kurzy CCNP je minimálne sedem s rozsahom minimálne osem hodín na sedenie.

Bližie informácie na stránkach o jednotlivých kurzoch

Forma a organizácia štúdia.

Štúdium je organizované formou samovzdelávania prostredníctvom elektornických online web kurzov a odborných sústredení v priestoroch laboratórii CNA/ITC.

Štúdium je organizované ako kombinácia viacerých foriem vzdelávania:

 • Samoštúdium s využitím vzdelávacieho interaktívneho multimediálneho kurzu ponúkaného cez riadiací systém na báze www (študent môže študovať priamo zo svojho PC prostredníctvom webu) (www.netacad.com).
 • Praktické sústredenia, v rámci ktorých budú realizované praktické cvičenia, konzultácie s inštruktorom k študovanej problematike. Praktické cvičenia sú realizované v dohodnutých termínoch v laboratóriach CNA.
 • Testovanie  teoretických vedomostí a praktických zručností ako forma overenia nadobudnutých znalostí.

V rámci štúdia je študent povinný vykonávať priebežné testy podľa stanoveného časového harmonogramu, vykonať praktické cvičenia. Priebežné testy sú vykonávané on-line prostredníctvom Internetu v termínoch podľa dohody alebo časového harmonogramu. Záverečný test a praktická skúška budú vykonané v priestoroch CNA pod dohľadom inštruktora. Štúdium v ďalších semestroch je možné až po úspešnom vykonaní záverečných testov predošlého semestra.

Požiadavky na študenta/záujemcu.

Od študentov úrovne CCNA sa nevyžadujú žiadne predchádzajúce odborné vedomosti z oblasti sietí. Od študentov sa vyžadujú základné vedomosti anglického jazyka (minimálne na úrovni čítania odborného anglického textu). Študijné materiály sú spracované v anglickom jazyku.

Bližie informácie pri jednotlivých kurzoch.

Poplatky

Záujemcovia o štúdium, ktorí potvrdili účasť v triede kurzu, musia uhradiť poplatok za kurz podľa aktuálneho sadzobníka (podľa druhu programu, pod ktorým boli zaradný do kurzu). Poplatok je navyhnutné uhradiť do termínu otvorenia triedy (uvedeného v zaslanom časovom harmonograme). Potvrdenie o zaplatení je potrebné doložiť (odovzdať kópiu) najneskôr na úvodnom stretnutí triedy.

Pin It

Akcie

Najbližšie školenia

Sme Testovacie Centrum

Partneri akadémie

 
munus, s.r.o
 Refoma 2018
 
Go to top